Štatút 2011

Š t a t ú t
„ SRDCE V RUKÁCH 2011“

Článok 1

Cenu „Srdce v rukách 2011“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej
len RMŽK).. Ide o ocenenie jednotlivcov alebo skupín dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v kraji za výnimočnú, prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu a svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmene v oblasti práce s deťmi a mládežou. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Článok 2

1. Nominácie sa podávajú jednou z foriem:
a/ elektronickou formou na mail: rmzk@rmzk.sk
b/ písomnou formou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17,010 01 Žilina
c/ faxom: 041/7631925
2. Návrh na ocenenie môže podať navrhovateľ:
– právnická osoba
– základná zložka právnickej osoby ( stredisko, oddiel, oblastné centrum)
– neformálna skupina fyzických osôb (aspoň traja).
Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii.
Nominovať možno jednotlivca alebo skupinu.
3. Kategórie nominácii sú:
Dobrovoľník/čka v oblasti:
a) neformálneho vzdelávania deti a mládeže
c) kultúrneho rozvoja deti a mládeže
d) športového rozvoja deti a mládeže
e) rozvoja sociálneho cítenia deti a mládeže
f) rôznorodého rozvoja deti a mládeže
( enviromentálna, náboženská, etická výchova a iné)
g) rozvoja mládežníckej organizácie alebo neformálnej skupiny
h) celoživotné dobrovoľnícke dielo ( dlhoročná dobrovoľnícka práca)
Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE V RUKÁCH“
4. Nominácia musí obsahovať:
– meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový
kontakt,
– popis jeho činnosti a prínosu,
– 1-3 fotografie nominovaného
– meno a priezvisko navrhovateľa, názov organizácie, adresu, telefonický a mailový kontakt

5. Nominácie sa prijímajú do 24.11.2011. (vrátane, rozhoduje poštová pečiatka)

6. Nominácie nespĺňajúce podmienky stanovené týmto štatútom nebudú akceptované.

Článok 3

1. O udelení ocenenia rozhodne 5členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych
organizácií. Oceňovanie bude 5 stupňové – podľa získaného počtu bodov od členov komisie.

2. Komisiu zvoláva a vedie predseda RMŽK.

3. Zo stretnutia komisie sa zhotovuje zápisnica.

4. Ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom galavečeri v decembri 2011 pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva.www.rmzk.sk