Štatút 2012

Š t a t ú t
„ SRDCE V RUKÁCH 2012“

Článok 1

Cenu „Srdce v rukách 2012“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK). Ide o ocenenie jednotlivcov alebo skupín dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v kraji za výnimočnú, prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu a svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmene v oblasti práce s deťmi a mládežou. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Článok 2

1. Nominácie sa podávajú jednou z foriem:
a/ elektronickou formou na mail: adamik.miroslav@rmzk.sk
b/ písomnou formou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17,010 01 Žilina
c/ faxom: 041/7631925

2. Návrh na ocenenie môže podať navrhovateľ:
– právnická osoba (napr. mimovládna organizácia, obec, škola, farnosť a pod.)
– základná zložka právnickej osoby (stredisko, oddiel, oblastné centrum)
– neformálna skupina fyzických osôb (aspoň traja).
Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii.
Nominovať možno jednotlivca alebo skupinu.

3. Kategórie nominácii sú:
Dobrovoľník/čka v oblasti:
a) neformálneho vzdelávania deti a mládeže
c) kultúrneho rozvoja deti a mládeže
d) športového rozvoja deti a mládeže
e) rozvoja sociálneho cítenia deti a mládeže
f) rôznorodého rozvoja deti a mládeže
(environmentálna, náboženská, etická výchova a iné)
g) rozvoja mládežníckej organizácie alebo neformálnej skupiny
h) celoživotné dobrovoľnícke dielo (dlhoročná dobrovoľnícka práca)

* v uvedených kategóriách je možné udeliť ocenenie aj in memoriam. V popise je potrebné to uviesť.

4. Nominácia musí obsahovať:
– meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový
kontakt,
– popis jeho činnosti a prínosu,
– 1-3 fotografie nominovaného v *.jpg formáte, najlepšie priamo z dobrovoľníckej aktivity,
– meno a priezvisko navrhovateľa, názov organizácie, adresu, telefonický a mailový kontakt

5. Nominácie sa prijímajú do 24.11.2012. (vrátane, rozhoduje poštová pečiatka)

6. Nominácie nespĺňajúce podmienky stanovené týmto štatútom nebudú akceptované.

Článok 3

1. O udelení ocenenia rozhodne 5-členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych
organizácií. Oceňovanie bude 5-stupňové – podľa získaného počtu bodov od členov komisie.

2. Komisiu zvoláva a vedie predseda RMŽK.

3. Zo stretnutia komisie sa zhotovuje zápisnica.

4. Ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom galavečeri v decembri 2012 pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva.