Margita Banasová je aktívnou dobrovoľníčkou, ktorá pôsobí v hornooravskej obci Zubrohlava.  Mnoho rokov  pôsobí ako organizátorka kultúrnych podujatí – divadelných vystúpení v obci aj mimo nej. Dlhé roky je režisérkou a vedúcou divadelného súboru Omladina, kde do nácviku  divadelných hier zapája deti a mladých ľudí z obce. Podporuje medzigeneračný dialóg tým, že vytvára prostredie, kde sa mladí ľudia učia vážiť si skúsenosti starších spoluobčanov. Svojou dobrovoľnou prácou pre mladých ľudí vytvára ovzdušie preventívneho pôsobenia na nich, čo spôsobuje to, že mládež neprežíva svoj čas pri počítači, či v miestnom pohostinstve, ale ho trávi užitočne pri rozvíjaní dobrá pre svojich spoluobčanov. To je len jedná oblasť jej dobrovoľníckeho pôsobenia v obci. Je líderkou a aktivistkou  aj v iných oblastiach užitočných pre občanov, za čo získala aj celoslovenské ocenenie.

Mladí o nej hovoria, že je to  osobnosť plná energie a dobra a že keď sa dožijú jej veku chceli by mať toľko sily a vôle šíriť okolo seba  lásku a porozumenie ako ona.

Margitu Banasovu nominovala neformálna skupina mladých ľudí z obce Zubrohlava v kategórii Kultúrny rozvoj deti a mládeže