Buď aktívny a zaujímaj sa o svoje okolie

Oceňovanie 2021

Ocenenými za rok 2021 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: 

Andrej Vojtas * Erik Koky * Karolína Graňáková * Daniel Kubovčík * Roman Krajčík * Alexandra Turoňová *

Barbara Jakubíková * Matúš Šuľa * Dominik Poláček 

V kategórii Aktívny občan:

Metod Macek * Jozef Zemančík * Eva Chomisteková * Zlatica Gereková * Miroslav Trepáč *

Peter Švaba * Marta Voštináková * Jozef Valentín Diškanec * Michaela Kantorová * Elenka Droppová * Eva Ondreková

V kategórii Top starosta/primátor:

Erik Gemzický

V kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži:

Vysoká nad Kysucou

V kategórii Top čin ľudskosti: 

Terézia Hamacková * Katarína Ružičková * Ivan Kocan

Viac o všetkých ocenených sa dozviete v jednotlivých kategóriach.

 

 

 

 

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa udelenie ocenení bude realizovať v mesiacoch január- marec 2022, podľa situácie, ktorá umožní osobné stretnutie sa  nominantov a nominujúcich.

 

 

 

Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie
za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji.

 

Rada mládeže Žilinského kraja v 6. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

b/ Aktívny občan– osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu. 

c/  Top starosta / primátor– osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži– nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

e/ Top čin ľudskosti– významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

 

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

 

Predkladateľom môže byť:  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo  neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 08.11. 2021 do 24:00 h cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLkLka5ZZOHk5Julv3NXBAjXP4L7Kfo01aJJO7q0lu4Nbu4g/viewform

 

K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť „ocenenie 2021“. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie TOP ocenenie v každej kategórii.

Udelenie ocenení je plánované na  26. novembra 2021.

V prípade, že nám pandemická situácia nedovolí realizovať udelenie ocenení v uvedenom termíne, organizátor bude hľadať iné riešenia ( termín), ako oceniť vzácne osobnosti  Žilinského kraja.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou

  • predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
  • predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

 

Realizuje sa s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládež.