Michal Jasenovec je študentom Strednej odbornej školy strojníckej. V rámci školy ho poznajú i ako predsedu školského parlamentu. Vo svojom voľnom čase sa aktívne venuje dobrovoľníctvu v organizácií eRko. Vo svojej rodnej obci Ďurčiná vyhral v roku 2022 voľby a stal sa poslancom v Zastupiteľstve mladých, kde sa aktívne angažuje v živote obce. Mimo týchto záľub sa venuje aj hudobnej zložke, a to hraním v ľudovej hudobnej kapele Muzika spod Kozla, ktorej je spoluzakladateľom.

Michal Jasenovec je výnimočný jeho všestrannosťou, zodpovednosťou a zápalom pre službu okoliu.
Osobne sa zaujíma o spokojnosť študentov na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste a pomáha rozvíjať školské aktivity.
Mimo školskej činnosti sa venuje i spolupráci s obcou Ďurčiná. Od roku 2022 je poslancom v Zastupiteľstve mladých a aktívne pomáha na rozvoji obce v oblasti kultúry. Ako zastupiteľ mladých predkladá na zasadnutiach rady rôzne návrhy a tým napomáha rozvoju obce, aby boli jej aktivity lákavejšie aj pre mládež.
Dobrovoľníctvu sa Michal Jasenovec venuje od roku 2021 v neziskovej organizácii eRko. Je srdcom animátor a každý týždeň sa venuje deťom na detskom stretku Poluvsie, ktorého je hlavným vedúcim. V rámci eRka sa nevenuje len deťom, ale i mladým. Spolu so svojou spoluanimátorkou založili stretko Formačky pre tínedžerov, ktorých formujú prostredníctvom prednášok, aktivít, víkendoviek a akcií v zrelé kresťanské osobnosti a animátorov. V roku 2023 organizoval Detský letný eRko tábor farnosti Rajecké Teplice, ktorého bol hlavný vedúci. Túto službu si zopakuje i v roku 2024. Vo farnosti Rajecké Teplice pomáha s organizáciou takmer každej akcie pre deti a rodiny ako napríklad Deň rodiny, víkendovky , jasličková pobožnosť, koncoročná prespávačka pre deti a iné. Zapája sa s deťmi a mladými do rôznych kampaní ako napríklad DOBROčiny.
 

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Anna Močáryová

Anna študuje na Obchodnej akadémii v Ružomberku, je žiačkou tretieho ročníka, je predsedníčka triedy, v škole dosahuje výborné výsledky – prospela s vyznamenaním. V škole je vždy nápomocná a obľúbená medzi žiakmi aj učiteľmi.
Anna je aktívnou členkou Školského parlamentu pri OA Ružomberok, zúčastňuje sa na školeniach organizovaných Rada mládeže Žilinského kraja. Čo sa naučí aplikuje v školskom parlamente, cez ktorý mení prostredie v škole, medzi spolužiakmi aj učiteľmi. Anka bola hlavnou autorkou projektu – Malý projekt školského parlamentu #rozvíjame 2023. Prostredníctvom tohto projektu bola zorganizovaná pobytová Tembuldingovka pre členov ŠP a celodenná akcia na škole – Medzitriedny turnaj. Žiačka spolu s ostatnými členmi ŠP realizovala aj iné akcie na škole. Žiačka je obľúbená a je líderka ŠP pri OA Ružomberok. Dôvodom nominácie je jej zapálenosť pre dobro a aktívny život, ktorý na škole vedie ako líderka. Je príkladom pre ostatných mladých ľudí. Je to skutočne aktívny mladý človek.
 

Aneta Duchoňová

 
Anetka pracuje už tretím rokom v Školskom parlamente pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach. Pomáha novým členom s článkami, hláseniami, zápisnicami, problémami s ktorými sa stretávajú pri plnení si povinnosti. Keď začala pôsobiť v parlamente bola veľký introvert , musela na sebe pracovať, naučila sa vystupovať, dokonca sa naučila moderovať podujatia, robí recenzie na knihy, keďže miluje čítanie.
Jej práca je veľkým prínosom nie len pre školský parlament, ale aj pre samotnú školu. Okrem spoľahlivosti pri všetkých podujatiach organizovaným školským parlamentom sa Anetka podieľala aj na založeného školského časopisu. O našej členke môžem povedať, že okrem sebarozvoja má veľkú zásluhu aj na funkčnosti školského parlamentu a reprezentácii školy. S istotou si dovolím s tvrdiť, že práve Aneta Duchoňová si zaslúži ocenenie Top mládežník, lebo ním je nielen pre školský parlament, ale aj pre ostatných mladých ľudí.
 

Erika Mäsiarová

Erika Mäsiarová má 19 rokov, pochádza z Oravskej Lesnej a už štvrtý rok študuje na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Od detstva sa venuje činnosti pre druhých, a to vo viacerých oblastiach, ktoré sa s nástupom na zdravotnícku školu ešte viac rozrástli. Erika má silné prosociálne cítenie a robí jej radosť druhých ľudí robiť šťastnými, nezištne pomáhať a odovzdávať svoj talent a schopnosti deťom, seniorom a ostatným obyvateľom regiónu Orava.
Svojím spevom a hrou na heligónke pravidelne robí kultúrne programy pre dôchodcov, a to nielen na Vianoce, Veľkú noc, fašiangy, ale aj v iné – bežné dni. Najčastejšie chodieva do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých Oravská Lesná, Zákamenné a Dolný Kubín. So seniormi sa vždy rada aj porozpráva, zahrá stolové hry, zaspieva si s nimi, zatancuje, vypočuje si ich príbehy a životné skúsenosti. Dáva im najavo, že sú všetci dôležití a potrební, a svojou múdrosťou a láskou odovzdávajú hodnoty mladým. Jej životnou filozofiou je, že starých ľudí si máme ctiť a milovať každý deň, nielen vo výnimočné dni. Aby ich jeseň života bola skutočne farebná a žiarivá. A vtedy môžeme vidieť, ako sa im vracia mladosť.
Erika nezištne vystupuje na kultúrnych podujatiach obce Oravská Lesná, ako napríklad: stavanie mája, fašiangy, vianočné trhy. Spieva tiež v kostole pri príležitosti kresťanských sviatkov a taktiež na Obecnom úrade v Oravskej Lesnej, napr. pri príležitosti životných jubileí, svadobných obradoch, na pohrebe.
Od 2. ročníka štúdia na SZŠ v DK robí (bezplatne) zdravotníka v detských táboroch a pomáha aj s prípravou akcií a podujatí pre deti. Medzi jej ďalšie nezištné aktivity patrí učenie detí v materských a základných školách na Orave, ako poskytnúť prvú pomoc. Špecifickým prístupom učí už malé deti zachrániť a vážiť si ľudský život. Spolupracuje aj s občianskym združením Oravská pomoc, v rámci ktorého sa edukácii prvej pomoci venuje aj na stredných školách v regióne Orava.
 

Dorota Matejovie

Dorotka je aktívny člen Obecnej rady mládeže v obci Ľubeľa. Je to veselá osôbka, ktorá je ochotná pomôcť pri akej koľvek činnosti v obci Ľubeľa. Svojimi skvelými nápadmi vie strhnúť mladých k organizovaniu akcií pre občanov z obce, v ktorej žije.
Dorotka je veľmi aktívna mladá osôbka, ktorá od založenia Obecnej rady mládeže sa angažuje pri každej aktivite mladých v obci Ľubeľa.
Má veľmi dobré organizačné schopnosti. Je hnacím motorom Obecnej rady mládeže v Ľubeli. Bola jedna s iniciátoriek aktivít, Mikuláš, Retro- párty, Šarkaniáda, Postavme si sochy zo snehu, Sánkovačka, roznášania vitamínov pre občanov nad 70 rokov. Beh Ľubeľou, Ľubeľský píľus, Športový deň pre deti, maľovanie na tvár, návšteva parlamentu v Bratislave.
Je aktívna aj v ochotníckom divadle, ktoré pôsobí v obci. Je všade tam, kde ju treba.
Veľmi si vážime jej aktivitu a pozitívnu energiu.
 

Nina Kasanická

 
Nina Kasanická je žiačka II.PSA triedy. Študuje na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Je to aktívna mladá slečna, ktorá je svojou aktivitou prínosom pre školu. Túži byť dobrou zdravotníčkou.
Predstavujeme Vám žiačku druhého ročníka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Študuje v odbore praktická sestra.
Je to mladý človek, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o školský život prináša obohatenie. Je príkladom pre druhých. Hlavnú časť jej aktívnej práce tvorí práca v školskom parlamente. Bola súčasťou tímu pri realizovaní triednických hodín prvákov (Aká je práca v školskom parlamente? Staň sa členom tímu), Festivalu ľudskosti, tematických dňoch v škole, Mikuláša v škole, Fašiangov na škole.
Zúčastnila sa vzdelávacieho pobytu: Základné kompetencie člena školského parlamentu. Zručnosti, ktoré získala by rada uplatňovala na škole i vo svojom okolí.
Zúčastnila sa Jumptrampiády a Štrba race. Aktívne sa zapája v činnostiach SČK (zbierky) a krúžku Prvá pomoc v praxi. V rámci prvej pomoci sa pripravuje i na súťaž.
Vie, že vzdelávanie je potrebné, túži pomáhať ľuďom a chce ich vidieť šťastných. Vie sa vyjadrovať k rôznym témam, ktoré mladých trápia. Problémy sa snaží riešiť asertívne. Rada sa zapája do aktivít kvôli kolektívu a dobrej atmosfére, ktorá vyžaruje z ľudí okolo nej.
 

Matúš Janík

Matúš Janík, je veľmi sympatický mladý muž, ktorý sa snaží priniesť nové nápady a napredovať.
Je žiakom tretieho ročníka na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Je predsedom Školského parlamentu kde sa stará o dobré vzťahy a dobrú klímu v škole. Matúš je sympatický mladý muž s otvorenou mysľou a srdcom. Angažuje sa v aktivitách školy aaj mimo nej. Keď je niečo treba je tam prvý a motivuje aj svojich spolužiakov. Nájdete ho pri pomoci seniorom, pri ekologických aktivitách či športových súťažiach. Je veľmi zodpovedný a svedomitý, má veľa priateľov a prirodzenú vodcovskú povahu. Spolužiaci a učitelia ho poznajú ako otvoreného človeka s vlastným názorom, ktorý dokáže argumentovať a presvedčiť okolie. Matúš je ten, o ktorého sa môžete oprieť a dôverovať mu. Matúš je aktívny aj v rámci vyučovania – reprezentuje školu na rôznych súťažiach, rozvíja svoje schopnosti a vzdeláva sa aj nad rámec bežného vyučovania. Je team leadrom v podnikateľskom projekte školy, pracuje na projektoch a spája ľudí pre dobrú vec. Matúš má dobré srdce a chuť pomáhať a preto si zaslúži náš obdiv a uznanie. Želáme mu úspechy v osobnom živote a v škole.
 

Dominik Klimek

Športovec – atlét, venuje sa streetworkout – u. Študent na UMB v Banskej Bystrici, odbor telesná výchova – kondičný tréner. Tento rok ukončil bakalárske štúdium. Má dvoch mladších bratov a sestru. Rodičia sú učiteľmi.
Dominik je nadšenec a motivátor pre menej známy šport streetworkout, hoci streetworkout – ové ihriská má už skoro každá obec. Tento šport nie je však až tak mediálne známy. Usiluje so svojimi priateľmi o založenie celoslovenskej federácie ako v iných krajinách. Na Kysuciach založil občianske združenie Streetworkout Kysuce. Tento šport popularizuje prednáškami na školách, vedie krúžok pri CVČ v Čadci a ďalšími aktivitami. V Čadci inicioval vybudovanie profesionálneho ihriská.
Je trojnásobný majster Slovenska v tomto športe, Majster sveta v strednej váhovej kategórii.
Do aktivít zapojil aj svojich dvoch bratov, ktorí už trikrát za sebou stáli na pódiu majstrovstiev Slovenska, boli účastníkmi majstrovstiev sveta a úspechy získavajú tiež ďalší členovia Streetworkout Kysuce.
 

Michal Ferneza

Je to mladý chalan=TRÉNER, ktorý sa popri svojej škole začal venovať deťom vo futbale v Rabči (bol bez licencie, ale mal zápal k športu-zvlášť k futbalu). NO skvelo trénoval deti-rozbehol to tu a priviedol veľa deti na ihrisko v Rabči. VZNIKLI nové kategórie. Ma záujem, chuť -vidieť to na jeho práci o rozvoj mládeže, deti v našej dedine. Organizuje rôzne zápasy. Boli pozvaný na zápas(skončili výborne 2.miesto z 10-tich).Oslovil sponzorov a kúpil deťom nové dresy. Dokázal zorganizovať posedenie pre deti a ich rodičov. Kde boli rôzne súťaže.
Zorganizoval aj boli sme pozrieť zápas OSTRAVA-PRAHA .
Vidieť na ňom (Michal Ferneza)tu chuť rozvíjať deti k športu a zvlášť k futbalu, aby neostali sedieť doma pri mobiloch, tabletoch …
Aby deti nežili len virtuálne, ale normálne zdravo. Snaží sa na tréningy zakúpiť rôzne pomôcky .Ukazuje rôzne nové techniky .
S deťmi má vytvorené perfektné vzťahy.