Organizácia ZO SZTP vznikla 5.februára 1998 t.j.25 rokov činnosti v našej obci združujeme zdravotne postihnutých občanov ,zdravotne postihnuté deti ,mládež ,rodiny so zdravotne postihnutými deťmi ťažkým telesne postihnutím ,priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti .Celkom pracujeme 44 rokov a to vo Zväze invalidov i tuná boli problémy so schádzaním tak veľkej organizácie 440 členov ,tak sme sa oddelili od ZO v Čadci ,63 členov a založili si ZO SZTP .Dnes po 25 rokoch máme 145 deti a 32 deti .Organizuje pre nich podujatia, deti mládež a Snaží sa organizovať podujatia aby sa naši členovia necítili osamotení, máme sociálne poradenstvo a zdravotnícke okienko.
Členovia sú väčšinou zdravotne postihnutých či sú to dospelý , mládež a deti .Naša organizácia má 145 členov a 32 deti a mládež .Snažia sa pre nich organizovať podujatia i v rámci ich telesného postihnutia .J e už dnes výhodou, že pán starosta Ing.Marián Plevko v rámci projektu vybudoval klub s celkovým vybaveným + zdravotnými pomôckami ,kuchynkou a kanceláriou je to taký zázrak ,že sa členovia môžu stretávať denne či sú to deti a mládež a samozrejme i seniori .Touto cestou mu moc ĎAKUJEME .Plánujú organizovať podujatia v obci tak, aby nik sa necítil osamotené a stretával sa zo svojimi priateľmi ,spolužiakmi našiel si nových kamarátov…a pod.
 

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Rada Zábiedovskej mládeže

Rada Zábiedovskej mládeže je podľa jej štatútu neformálna mládežnícka skupina pomáhajúca pri rozvoji obce, udržiavaní obecnej komunity a podpore participácie mladých Zábiedovčanov na veciach verejných. Jej cieľom je zastupovať aktívnych mladých ľudí vo vzťahu k vedeniu obce a sieťovať iné zoskupenia v obci, byť poradným mládežníckym orgánom starostovi obce aj obecnému zastupiteľstvu obce Zábiedovo.
RZM reprezentuje a presadzuje záujmy nie len mladých ľudí žijúcich v Zábiedove. Taktiež organizuje a spolupodieľa sa na aktivitách a podujatiach ako sú napríklad mládežnícke plesy, športové turnaje, zábavy, brigády na udržiavanie verejných priestranstiev, ale aj Dni rodiny alebo rôzne vzdelávacie podujatia. Jej členovia sú aktívni mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o dianie v ich obci ale aj mimo nej a chcú zlepšiť a spestriť verejný život. Pravidelne sa zúčastňujú rôznych školení a workshopov, na ktorých získavajú nové informácie, ktoré ďalej využívajú pri činnosti v RZM. Zapájajú sa do verejných výziev a projektov s cieľom obhajovať ich ciele a predmety činnosti.