Do popredia kladie spravodlivosť, ľudskosť a obetavosť. Bojuje za práva znevýhodnených skupín obyvateľstva. Je vytrvalá, obetavá a pre dobro iných aj neoblomná.
Otvorila cestu integrácie deťom s DS a žiakom so špeciál. výchov.-vzdeláv. potrebami v MŠ a ZŠ v Čiernom, ktorým „zasvätila“ život, zamerala sa na uspokojovanie ich potrieb a integráciu. Po bezproblém. integrácii jej dcéry v MŠ a v ZŠ v Čiernom so súhlasom vtedajšieho riaditeľa ZŠ a starostu obce v roku 2008 založila špeciál. triedu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Vytvorila priestor pre vzdelávanie detí s DS a autizmom v mieste bydliska. Pomáha osobám s intelektuál. znevýhodnením už 18 rokov. Pripravuje ich na vstup do ZŠ, vytvára inkluzívne prostredie v škole, presadzuje ich práva pri začleňovaní na plavecký, lyžiarsky kurz, školy v prírode a pod. Venuje im čas, nacvičuje s nimi divadlá, zapája ich do mimoškol. aktivít – Andersen. noc, cyklist. súťaže, šport. dni, usporadúva exkurzie, výlety, šport., turist. a vzdel. aktivity, zabezpečuje ich návštevu zákl. umel. školy a iné. Získava fin. prostriedky z dotač. programov. Zabezpečuje pre žiakov s ťažkým stupňom postihnutia a dvakrát odloženou povinnou školskou dochádzkou vzdelávanie na škole až do veku 18 rokov ako aj povinné ukončenie školskej dochádzky. Ich pokroky zaznamenávajú na testoch. Najväčšou odmenou pre ňu sú objatia a úsmevy jej žiakov. Vďaka jej úsiliu sa stala ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec 1.školou na Kysuciach, ktorá vo svojich priestoroch prijala, rešpektovala a vzdelávala žiakov s DS. Je zakladateľkou OZ Objatie ako dar.
 

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Eva Dolníková

Pani Dolníková celý život pracovala ako vychovávateľka v družine, neskôr školskom klube detí. Dlhé roky pôsobila na ZŠ Čachovský rad (teraz ZŠ Hany Zelinovej). Od mladosti sa venuje folklóru, najprv ako členka Folklórneho súboru Turiec, kde bola aj sólistkou. Ako členka FS Turiec získala aj niekoľko ocenení, napr. s choreografiou p. Pekára pod názvom Lucijný stolček.
Neskôr spolupracovala ako vedúca detského folklórneho súboru Turiec, kde sa venovala najmenším deťom.
V roku 2001 bola pri zrode nového telesa, ktoré v súčasnosti nesie názov Detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar. Tu vychováva a vedie deti k láske k našim tradíciám aj dnes.
Tvorila aj choreografie. Veľmi úspešná a dodnes používaná je jej choreografia „Na priedomí“, ktorá je určená pre deti od útleho veku do cca 10 rokov. Mnohí bývalí členovia si práve na túto choreografiu spomínajú ako na úvod do svojho folklórneho života. Ďalšou veľmi obľúbenou choreografiou, ktorú vytvorila je choreografia „Chlebík“.
Pri tvorení choreografií spolupracuje naďalej, jej názor a pohľad na vec si cenia aj mladší vedúci súboru. Pomáha aj pri vyhľadávaní materiálu, pri organizovaní „výskumov“ v teréne, či oslovovaní ľudí k spolupráci.
O deti sa stará ako ich mama, či teraz už skôr stará mama. Zariaďuje všetko okolo krojového vybavenia súboru, šije, či obšíva.
Nechýba na žiadnej skúške. A keď jej to zdravotný stav dovoľoval deti doprevádzala na všetky vystúpenia či zájazdy. Neraz s deťmi reprezentovala Slovensko doma aj v zahraničí.
Stále je aktívna pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí so zameraním na prezentáciu Kalužiaru, no aj v spolupráci s inými organizáciami.
K folklóru priviedla aj svoje dcéry. Jedna z nich doteraz spoločne s p. Dolníkovou vedie Detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar, čím sa zachováva kontinuita a udržiavanie tradícií v regióne Turiec.
Nomináciu posielame práve pre jej dlhoročnú prácu vo vzdelávaní detí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
 

Marta Kupčíková

Marta celý život rozdáva krásu, lásku a smiech vždy novým generáciám vďačných divákov a po celý čas je ozdobou ochotníckeho divadelného súboru v Zubrohlave.Je vzorom pre mladšie generácie v tom, ako zachovávať ľudové tradície, šíriť kultúru, ľuďom rozdávať smiech a dobrú náladu. Marta je osoba veľmi skromná , na druhej strane obetava s veľkým záujmom o spoluobčanov. Vždy kd niekto potrebuje pomoc je tam. Naša nominácia je postavená na jej veľkej obetavosti pre obecnú komunitu.

Denisa Cabadaj Ogino

Pani Denisa Cabadaj Ogino je podnikateľka a úspešná autorka kníh s japonskou tematikou. Je najznámejšou protagonistkou japonskej kultúry na Slovensku. Právom jej prischla nálepka Slovenka s dušou Japonky. Vždy srší neskutočnou energiou, optimizmom a empatiou. Je nesmierne ľudská, pokorná, vždy ochotne pomôže a poradí. Je známe, že vždy pracuje s plným nasadením a odhodlaním. Či chcete, alebo nie, túto nevyčerpateľnú energiu a ľudskosť prenesie aj na vás.
Sme veľmi hrdé, že sme často krát boli súčasťou jej projektov, ktoré boli tvorené s plným nasadením, ľudskosťou a profesionalitou. Nemá problém kedykoľvek zdvihnúť telefón a podať pomocnú ruku takmer v každej sfére, či už v oblasti pedagogiky, umenia, gastronómie, športu i laického poradenstva v rámci medziľudských vzťahov. Deniska je osoba, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť. Nie je tajomstvom, že sa v rámci krásnych a rôznorodých projektov angažuje nielen v rámci nášho regiónu, ale aj širokého Slovenska. Taktiež s hrdosťou odovzdáva naše kultúrne zvyky v Japonsku. Vieme, že vytvorila spolu s Japoncami žijúcimi na Slovensku ,,Japonsko – Slovenskú komunitu“. Hoci je Deniska mediálne známejšia, napriek tomu ostala sama sebou, čo si na nej veľmi vážime. Je odvážna v realizovaní svojich nápadov a snov, ktoré niekedy pre nás ´´konzervatívnych Slovákov s predsudkami´´ sú nepredstaviteľné. Je skvelé ju pozorovať ako húževnato realizuje svoje nápady a odovzdáva svoje skúsenosti rôznym generáciám na Slovensku i v Japonsku.
Je verejne známe, že Deniskine prednášky sú poučné, zábavné, pútavé a pozitívne nákazlivé 🙂. Neberieme ju len ako protagonistu Japonskej kultúry, ale aj priateľku, kolegyňu a hlavne úžasnú matku s veľký srdcom, ktorá i napriek ťažkým životným situáciám s láskou vychovala dnes už 17 ročného talentovaného syna Justina.
 

Jozef Čarnecký

Jozef Čarnecký sa narodil v Čadci, kde absolvoval aj povinnú školskú dochádzku. Potom pokračoval v štúdiu na Železničnom odbornom učilišti Vrútky, ktoré ukončil úspešnou maturitou. Následne začal pracovať v Depe Žilina až do roku 1976, kedy sa oženil a prišiel bývať do Čierneho. Zároveň sa zamestnal v závode Slovena Čadca a po likvidácii závodu pracoval na obecnom úrade ako vedúci príspevkovej organizácie TES Čierne až do odchodu na starobný dôchodok.
Počas svojho pôsobenia na obecnom úrade v obci Čierne sa výrazne zapájal do verejného a kultúrno-spoločenského života v obci. Bol dlhoročným poslancom obecného zastupiteľstva, dobrovoľný darca plazmy a čestný darca krvi (získal zlatú plaketu) a bol aktívny pri rôznych verejno-prospešných prácach v obci.
Jeho hlavnou záľubou bol futbal, ktorý hrával aj súťažne na rôznych postoch od žiackeho
veku. Po skončení aktívnej činnosti sa dlhé roky venoval výchove mladých futbalistov
a neskôr, od roku 2005 do roku 2022, zodpovedne a úspešne vykonával funkciu predsedu
Futbalového klubu v Čiernom. Dlhoročne sa podieľal na spoluorganizovaní Jozefovského behu, ktorého sa zúčastňujú deti, mládež a dospelí. Jeho neúnavná a zodpovedná práca s deťmi a mládežou sa prejavila zvýšeným záujmom o športovú a mimoškolskú činnosť a následnými úspechmi mladých ľudí v tejto oblasti.
 

Michal Hajdučík

Michal je človek, ktorý sa venuje mladým v telovýchovnej jednote, kde sa stal aj predsedom. Trénuje basketbal chlapcov aj dievčatá.
Dokázal spojiť mladých v našom regióne okolia Námestova a potiahnuť ich naspäť k športu, trávi s nimi veľa času či už pri treningoch alebo aj mimo nich. Buduje s nimi komunitu, kde trávia zmysluplný čas a tak im ukazujeme aj hodnotu ich života. Venuje tomu naozaj veľmi veľa svojho voľného času. Takto ukazuje aj mladým hodnotu dobrovoľníctva. Zorganizovať u nás v meste Deň športu, úžasná akcia, kde spojil všetky organizácie a športy.
 

František Šturek

František je veľmi organizačný typ človeka, ktorý keď si v hlave niečo zaumieni, tak to aj dokáže. Vždy je ochotný pomôcť dobrej veci a priložiť ruku k dielu. Je taktiež starostlivým manželom Terezky a otcom ich troch detičiek – Barborky, Františka a Jakubka. Bývajú v novom domčeku v obci Rabča, ktorý aj vlastnoručne postavil. Jeho koníčky sú okrem behu aj cyklistika, horolezectvo, skialpinizmus a fotografovanie.
František je hlavný organizátor akcie „Beh Zubrohlavským chotárom – Memoriál Peťa Stoklasu“. Už od roku 2015. Týmto podujatím privádza mnoho ľudí v každom veku ( od deti až seniorov) k športovaniu. Je taktiež dobrovoľným hasičom v obci Zubrohlava a taktiež dobrovoľným horským záchranárom v Roháčoch. Každoročne spoluorganizuje viaceré triatlonové preteky ako ORAVAMAN a JÁNOŠÍK, ktoré už majú svetové renomé. V neposlednom rade je pravidelným darcom krvi, ktorou už určite pomohol viacerým ľudom, ktorí ju potrebovali.
 

Darina Súderová

Pani Súderová pracuje na Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha v Martine od roku 2001 a od roku 2014 je riaditeľkou GVPT. Venuje sa výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Pani riaditeľka študovala na tomto gymnáziu, pokračovala v štúdiách na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a po ukončení VŠ nastúpila na základnú školu. Keď prišla ponuka pracovať na GVPT, neváhala a prijala ju, keďže jej túžbou bolo učiť na gymnáziu. Pokračovala v práci s mladými ľuďmi ako učiteľka predmetov slovenský jazyk a literatúra, estetika vo svojej domovskej škole. Ako učiteľka estetiky žiakov nielen vzdeláva, ale v nich aj pestuje pozitívny vzťah k umeniu, navštevujú spolu divadelné predstavenia, výstavy a koncerty.
Vždy je ústretová pri realizácii našich projektov, ktoré organizujeme s mladými ľuďmi, či už na pôde školy alebo na univerzitnej pôde UNIZA, kde sa žiaci GVPT zúčastňujú regionálnych projektov (každoročne FVaT Krajské kolá) alebo celoslovenského kola RoboRAVE. Na súťažiach žiaci GVPT dosiahli vynikajúce výsledky, dokonca na celosvetovej súťaži v Albuquerque v Novom Mexiku sa umiestnili na krásnom treťom mieste.
Pani riaditeľka svojich žiakov podporuje, vypočuje a poradí im. Je veľmi kreatívna, spolupracuje nielen s našou organizáciou, ale aj so školským parlamentom. Rada pomáha iným, venuje sa dobrovoľníckej činnosti a aj žiakov a pedagógov vedie k dobrovoľníckym aktivitám. Sme jej vďační za jej ústretovosť pri spoločných aktivitách pre žiakov, seniorov, či komunitu v meste a okolí. Ona svojím príkladom ukazuje ako byť lepším človekom, ako si navzájom pomáhať. Ako riaditeľka gymnázia prispieva k rozvoju vzdelávania, inovácii a kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, venuje sa podpore a rozvoju svojich zamestnancov, najmä učiteľov, zapája sa do komunitných a spoločenských aktivít, ktoré súvisia s poslaním školy a prispievajú k aktívnemu občianstvu a ľudskosti. Celý jej profesijný život sa spája s prácou s mladými ľuďmi.
 

Iveta Lieskovská

Iveta Lieskovska po príchode na Gymnázium Veľká Okružná (GVOZA) cítila, že niečo chýba. Rozhodla sa pomôcť žiakom založiť vtedajšiu žiacku školskú radu, dnes školský parlament. Odvtedy pôsobí ako koordinátor. Sú to roky neustálej spolupráce so žiakmi, ktorá si podľa nás zaslúži najmenej toto ocenenie.
Ako základ nás naučila, že školský parlament je o žiakoch. Ukázala nám, ako počúvať návrhy a nápady. Vďaka ním s parlamentom rozbehla mnoho akcií na spestrenie života žiakov aj učiteľov. Dodnes tieto akcie fungujú – Deň masiek, Mikuláš, Vianočný punč, športový Metlobal, pekárska súťaž a rôzne charity.
Ale nebojí sa s nami riešiť aj problémy žiakov – napríklad tlačiareň, automaty, tulivaky do tried. Vedie aj rozhlasovú radu, čo je ďalšia príležitosť pre žiakov byť aktívni v živote na škole.
Pomáha nám rozvíjať sa ale aj mimo GVOZY. Chodí s nami na zasadnutia mládežníckych parlamentov alebo akcie RMŽK, kde sa tiež neustále vzdeláva.
Vždy ochotne vybaví záležitosti, kde žiaci nemajú dosah. Je skvelým spojovníkom s vedením školy – zabezpečila nám napríklad sedenia s pani riaditeľkou. Zvoláva a chodí na naše zasadnutia, kde riešime reálne veci, ktoré sa aktuálne dejú na našej škole. A je oporou, vždy keď my sami prejavíme iniciatívu niečo robiť a potrebujeme hocijakú pomoc.
Pani Lieskovská je obrovskou inšpiráciou nielen pre nás, členov parlamentu, nielen pre všetkých žiakov GVOZY, ale pre všetkých mladých ľudí v Žilinskom kraji, ako byť aktívny na škole a v iných našich komunitách. Ako tam priniesť zmenu.
Ivete záleží na žiakoch, na jej komunite, a my to cítime vo všetkom, čo s ňou robíme – keď nám pomohla spraviť klubovňu, teda miesto pre nás, školský parlament, alebo keď sa nami robí koncoročné posedenia, aby sme si po roku práce aj oddýchli. Tento rok končí s prácou koordinátorky a bude nám veľmi chýbať. Jej cieľom ale vždy bolo, aby školský parlament bol ozaj prácou mladých ľudí pre svoju komunitu. My si dovolíme tvrdiť, že to dosiahla, a to je niečo, čo si zaslúži uznanie.
 

Rudolf Kurjak

Rudolf je členom obecnej skupiny Plátenník od roku 2012. Nacvičil pásma venované plátenníckej tradícii hornooravských obcí, vianočné a trojkráľové pásmo, s ktorými vystupoval nielen na Orave, ale aj na Morave a v Poľsku.
Rudolf ako obyvateľ obce Zubrohlava sa dlhé roky angažuje v oblasti podpory kultúrného života v obci. Motivuje mnohých ľudí v rôznom veku, aby sa zapájali do života miestnej komunite. Popri svojim povinnostiam si vedeli nájsť čas ja záujmy, ktoré obohacujú život ostatných obyvateľov. Angažuje sa v aktivitách, ktoré sú aktuálne v obci. Je príklasom pre mlaú generáciu, že ak sa chce vždy sa dá urobiť kus dobra, zahrať divadlo, potešiť druhých a pomôcť. Je aktívnym občanom v rôznych oblastiach života obce Zubrohlava, preto si zaslúži ocenenie.
 

Jaroslav Zápotočný

Pán Jaroslav Zápotočný je doslova ikonou verejného diania v obci Žaškov na Orave. Jeho hlavnou charakteristickou vlastnosťou je chuť pracovať a rozvíjať obec. Momentálne je to už síce dôchodca, no jeho energia vie strhnúť k aktivite aj mladšie generácie. Môžeme po považovať za jedného z otcov slovenského folklóru. V našej obci Žaškov je pri skupine Trnkári niekoľko desiatok rokov. Jej vedúcim sa stal už v roku 1979 a neustále sa venuje činnosti v tomto zbore. Okrem hudby a tanca pomáha v našej obci aj pri rôznych športových a spoločenských podujatiach.
Výnimočný je hlavne jeho rečový prejav. Svoj hlas vždy ochotne prepožičal napríklad ako moderátor rôznych súťaží a jeho humor napríklad pri žrebovaní tomboly na hasičskom memoriáli Ondreja Sokola v Žaškove poznajú dobre všetci účastníci. Nikdy nepovie nie, nedá sa, ale vždy sa ochotne snaží pomôcť. V roku 2023 nám napríklad aktívne pomáhal pri propagácií podujatia Jánska vatra. Na samotnom podujatí pri ceremoniáli odpaľovania začal spievať pieseň Cez ten Žaškov a pripojilo sa k nemu viac než 1000 prítomných ľudí čím sa prezentovala kultúra obce a podujatiu dal svojou prítomnosťou pridanú hodnotu a video z akcie sa aj vďaka nemu stalo virálnym.
Jeho humor a aktivita sa prejavila aj pri tradičných sprievodoch na Fašiangy. Vždy vedel začať zabávať ľudí a vytancovať všetky ženy v dedine.
Aj vďaka jeho práci sa môžeme v dedine pochváliť, že máme najstarší beh na Slovensku. To ako vie stmeliť komunitu ľudí v dedine je skvelé. Žaškovský minimaratón už má viac než 50 rokov a behá sa nepretržite. Keby nebolo pána Jaroslava a jeho kamarátov, tak by takýto atletický sviatok fungoval len ťažko.
 

Daniela Jánošová

Daniela Jánošová je učiteľka na prvom stupni základnej školy a zakladateľka občianskeho združenia Smajlík deťom, v rámci ktorého už vyše 6 rokov organizuje podujatia pre deti. Má neuveriteľné organizačné schopnosti, veľkú dávku kreativity a je zapálená pre život v obci. Je výnimočná svojou angažovanosťou a je vzorom pre mnohých.
Svojimi aktivitami a záujmom o život v obci a okolí prináša hodnoty, ktoré obohacujú jej členov.
Každoročne kreatívnym spôsobom potešuje detské srdcia novými vedomosťami, zážitkami a buduje v nich priateľského ducha.
Vďaka jej prínosu je významná pre rozvoj a obohacovanie hodnôt detí a mládeže v obci a okolí.
V rámci občianskeho združenia ponúka možnosti na mimoškolské aktivity plné zážitkov a vedomostí, ktorými potešuje detské srdcia, ktoré doslova pachtia po nových dobrodružstvách. Organizuje letné detské tábory, plavecké kurzy, stanovačky, tvorivé dielne, každoročné športové podujatia, Dni detí mnohé ďalšie aktivity.
Výnimkou nie je ani Folklórny krúžok, do ktorého vložila kus svojho srdca a vďaka ktorému sprevádza malých tanečníkov a muzikantov naprieč nie len vystúpeniami, no najmä zvykmi, tradíciami a správnymi hodnotami v rámci ktorých majú možnosť nazrieť do minulosti a predviesť svoje talenty.
OZ Smajlík deťom a jeho spolupráce s obcou, DZH a Telovýchovnou jednotou Zbyňov vnáša do dediny nové možnosti, nespočetne veľa krásnych momentov, nové priateľstvá a objavuje malé talenty medzi našimi najmladšími.
Danka je osoba, ktorá nás všetkých inšpiruje svojimi činmi, zápalom a neskutočnou odvahou, ktorá pri nej stála, keď smelými krokmi pre našich najmenších rozbiehala veľké príležitosti.