Štatút 2015

Š t a t ú t

„ SRDCE V RUKÁCH 2015“

Článok 1

1. Cenu „Srdce v rukách 2015“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) a občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (OZ V.I.A.C.).

2. Organizácie sú pri spolupráci rovnocennými partnermi.

3. „Srdce v rukách 2015“ je  ocenenie

 • jednotlivcov alebo skupín dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v kraji za výnimočnú, prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu,
 • organizácií, samospráv alebo firiem,  ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre mladých ľudí a verejne im vyjadrujú podporu a
 • inovatívnych projektov, ktoré priniesli zmenu.

Je to ocenenie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v oblasti práce s deťmi a mládežou.

4. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Článok 2

1. Nominácie sa podávajú jednou z foriem:

a) elektronickou formou na e-mail: ocenovanie@ozviac.sk
b) písomnou formou na adresu:

OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená. Na obálku je potrebné napísať označenie „Srdce v rukách“.

2. Návrh na ocenenie môže podať navrhovateľ:

a) právnická osoba (napr. mimovládna organizácia, obec, škola, farnosť a pod.)
b) základná zložka právnickej osoby (stredisko, oddiel, oblastné centrum)
c) neformálna skupina fyzických osôb ( nomináciu podávajú minimálne traja členovia   neformálnej skupiny).

Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii.
Nominovať možno jednotlivca alebo skupinu.

3. Ocenenie môže byť udelené v kategóriách:

a) Mladé srdce ocenenie pre mladého dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku
b) Verné srdce – ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s mládežou
c) Projekt so srdcom – ocenenie pre projekt, ktorý bol niečím výnimočný, ktorý priniesol pozitívnu zmenu vo svojom okolí
d) Srdce na správnom mieste –  ocenenie pre organizáciu, samosprávu alebo firmu, ktorá verejne podporuje mladých ľudí a ich aktivity
e) Špeciálne srdce – ocenenie pre jednotlivca, projekt alebo organizáciu, ktoré udelí organizátor podujatia

4. Nominácia musí obsahovať:

a) v prípade nominovaných jednotlivcov

 • meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt,
 • popis jeho činnosti a prínosu, dôvod návrhu na ocenenie

b) v prípade nominovaných organizácií, samospráv alebo firiem

 • názov a adresa
 • popis podpory mládežníckych aktivít, dôvod návrhu na ocenenie

c) nominovaný projekt

 • názov projektu, miesto a čas realizácie
 • popis východiskovej situácie a zmeny, ktorú projekt priniesol

Ku všetkým žiadostiam je nutné pripojiť:

 • 3 fotografie nominovaného v *.jpg formáte, najlepšie priamo z dobrovoľníckej aktivity alebo realizácie projektu,
 • meno a priezvisko navrhovateľa, názov organizácie, adresu, telefonický a mailový kontakt.

5. Nominácie sa prijímajú do 25.11.2015 vrátane. (rozhoduje poštová pečiatka, resp. dátum odoslania e-mailu).

6. Nominácie nespĺňajúce podmienky stanovené týmto štatútom nebudú akceptované.

Článok 3

1. O udelení ocenenia rozhodne 5-členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora a verejnej správy pôsobiacich v Žilinskom kraji. Oceňovanie bude 5-stupňové. O výslednom poradí rozhoduje súčet bodov, ktoré nominovaný získa od jednotlivých zástupcov komisie.

2. Komisiu zvoláva a vedie predseda OZ VIAC( alebo ním určený zástupca), ktorý je zároveň predsedom výberovej komisie.

3. Zo stretnutia komisie sa zhotovuje zápisnica.

4. Ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom gala večere pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Štatút 2015 na stiahnutie (pdf).