Štatút 2011

Š t a t ú t
„ SRDCE V RUKÁCH 2011“

Článok 1

Cenu „Srdce v rukách 2011“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK).. Ide o ocenenie jednotlivcov alebo skupín dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v kraji za výnimočnú, prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu a svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmene v oblasti práce s deťmi a mládežou. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Článok 2

1. Nominácie sa podávajú jednou z foriem:

a/ elektronickou formou na mail: rmzk@rmzk.sk
b/ písomnou formou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17,010 01 Žilina
c/ faxom: 041/7631925

2. Návrh na ocenenie môže podať navrhovateľ:

  • právnická osoba
  • základná zložka právnickej osoby ( stredisko, oddiel, oblastné centrum)
  • neformálna skupina fyzických osôb (aspoň traja).

Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii.
Nominovať možno jednotlivca alebo skupinu.

3. Kategórie nominácii sú:

Dobrovoľník/čka v oblasti:

a) neformálneho vzdelávania deti a mládeže
c) kultúrneho rozvoja deti a mládeže
d) športového rozvoja deti a mládeže
e) rozvoja sociálneho cítenia deti a mládeže
f) rôznorodého rozvoja deti a mládeže (enviromentálna, náboženská, etická výchova a iné)
g) rozvoja mládežníckej organizácie alebo neformálnej skupiny
h) celoživotné dobrovoľnícke dielo ( dlhoročná dobrovoľnícka práca)

Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE V RUKÁCH“

4. Nominácia musí obsahovať:

  • meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt,
  • popis jeho činnosti a prínosu,
  • 1-3 fotografie nominovaného
  • meno a priezvisko navrhovateľa, názov organizácie, adresu, telefonický a mailový kontakt

5. Nominácie sa prijímajú do 24.11.2011. (vrátane, rozhoduje poštová pečiatka)

6. Nominácie nespĺňajúce podmienky stanovené týmto štatútom nebudú akceptované.

Článok 3

1. O udelení ocenenia rozhodne 5členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií. Oceňovanie bude 5 stupňové – podľa získaného počtu bodov od členov komisie.

2. Komisiu zvoláva a vedie predseda RMŽK.

3. Zo stretnutia komisie sa zhotovuje zápisnica.

4. Ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom galavečeri v decembri 2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva.www.rmzk.sk