Štatút 2017

CENA ZA  „AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2017 “

Článok 1.

Cenu za „Aktívne občianstvo a ľudskosť“  v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja  (ďalej len RMŽK).

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu.

Článok 2.

Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách:

2.1. Aktívny  mládežník

Mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

Mladý človek, ktorý napr.:

 • zaujíma sa o veci verejné,
 • aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou,
 • aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v obci/meste,
 • svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život v komunite.

2.2. Aktívny občan

Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.

Príkladný občan, ktorý napr.:

 • aktívne pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, iné),
 • pôsobí v miestnej politike,
 • svoje podnikateľské aktivity realizuje v obci,
 • podporuje vznik nových pracovných miest,
 • zviditeľňuje život a aktivity obce,
 • podporuje aktivity mladých ľudí a mladých rodín.

2.3.  Top starosta / primátor

Osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

Top starosta / primátor, ktorý napr.:

 • dokáže so zapojením  mladých ľudí pozitívne meniť život v obci / meste,
 • vedie mladých ľudí k záujmu o veci verejné,
 • vie mladých ľudí zapojiť do práce v komisiách samosprávy,
 • vie vypočuť mladých ľudí a spolu s nimi riešiť ich problémy aj ich očakávania.

2.4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

Podporuje napr.:

 • rôznorodé mládežnícke iniciatívy,
 • mladých ľudí v záujme o veci verejné,
 • motivuje mladých ľudí k ich aktivizácii,
 • zapája mladých ľudí do života a aktivít miestnej komunity

2.5. Top čin ľudskosti

Vyznamný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

Článok 3.

Nominácie sa podávajú na vyplnených nominačných hárkoch jednou z foriem:

 1.    a) elektronickou formou na e-mail: rmzk@rmzk.sk , do predmetu správy uviesť „ocenenie 2017“,
 2.    b) písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017, rozhoduje poštová pečiatka, resp. dátum odoslania e-mailu.

Návrh na ocenenie môže podať :

 1.     a) právnická osoba (napr. obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.),
 2.    c) neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny).

Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácia musí obsahovať:

 1. pri nominovanom jednotlivcovi:
 • meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt,
 • dôvod návrhu nominácie na ocenenie,
 • 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity+ jednu aktuálnu portrétnu fotografiu
 •  
 1. pri nominácii obce:
 • názov a adresa obecného úradu,
 • dôvod návrhu nominácie na ocenenie,
 • 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Článok 4.

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná komisia, ktorú vedie predseda RMŽK.

Ocenenie sa bude udeľovať   18. decembra 2017 .