nycescortmodels.com

Štatút

CENA ZA  „AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ  2021“ 

Článok 1.

Názov a charakteristika ocenenia

 1. Oficiálny názov ocenenia: AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ.
 2. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia v Žilinskom kraji je Rada mládeže Žilinského kraja  (ďalej len RMŽK).
 3. Poslaním ocenenia AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí, aktivity aj samosprávy, ktorí svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v kraji svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu.
 4. Ocenenie AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ sa udeľuje v rámci týchto kategórií:
  1. Aktívny mládežník
  2. Aktívny občan
  3. Top starosta / primátor
  4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  5. Top čin ľudskosti

Článok 2.

Vymedzenie pojmov kategórií ocenenia

 Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách:

 2.1. Aktívny  mládežník

Mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže.

Mladý človek, ktorý napr.:

 • zaujíma sa o veci verejné,
 • aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou,
 • aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v obci/meste,
 • svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život v komunite.

2.2. Aktívny občan

Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných je dobrým príkladom pre mladú generáciu.    Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity.

Príkladný občan, ktorý napr.:

 • aktívne pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, iné),
 • aktívne pôsobí v miestnej alebo regionálnej politike a prispieva k zlepšeniu života v komunite,
 • svoje podnikateľské aktivity realizuje v obci alebo v regióne a podporuje verejnoprospešné aktivity v komunite,
 • podporuje vznik nových pracovných miest,
 • zviditeľňuje život a aktivity obce,
 • podporuje aktivity mladých ľudí a mladých rodín.

2.3.  Top starosta / primátor

Osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity.

Top starosta / primátor, ktorý napr.:

 • dokáže so zapojením  mladých ľudí pozitívne meniť život v obci / meste,
 • vedie mladých ľudí k záujmu o veci verejné,
 • vie mladých ľudí zapojiť do práce v komisiách samosprávy,
 • vie vypočuť mladých ľudí a spolu s nimi riešiť ich problémy aj ich očakávania.

2.4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

Obec, ktorá napr.:

 • podporuje rôznorodé mládežnícke iniciatívy,
 • podporuje mladých ľudí v záujme o veci verejné,
 • motivuje mladých ľudí k ich aktivizácii,
 • zapája mladých ľudí do života a aktivít miestnej komunity.

2.5. Top čin ľudskosti

 Významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

Článok  3

Navrhovatelia ocenenia

Návrh na ocenenie môže podať :

 1. právnická osoba (napr. obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.), Zástupca právnickej osoby uvedie kontakt (e-mail, telefón), aby si v prípade potreby hodnotiaca komisia vedela overiť pravosť rozhodnutia / nominácie.

alebo

 1. neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny, ktorí pri nominácii uvedú mená a kontakty na seba (e-mail, telefón), aby si v prípade potreby hodnotiaca komisia vedela overiť pravosť rozhodnutia /nominácie.

Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Organizátor si vyhradzuje právo na použitie dodaných materiálov na prezentačné a mediálne účely.

V prípade nedostatočného opisu prínosu nominanta vyhlasovateľ má právo nezaradiť nominanta na ocenenie.  O tomto kroku bude navrhovateľovi zaslaná informácia.

 

Článok 4

Hodnotiaca komisia a jej úlohy

 1. Rozhodujúcim orgánom pre posúdenie návrhov na udelenie ocenení je 5- členná hodnotiaca komisia (ďalej len komisia).
 2. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
 3. Činnosť komisie riadi predseda RMŽK.
 4. Komisiu vytvárajú osobnosti verejného života  s morálnym a odborným kreditom.
 5. Člen hodnotiacej komisie nemôže byť v konflikte záujmov.
 6. Členovia komisie sa zaväzujú mlčať o informáciách z nominačných hárkov a zaobchádzať s informáciami podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov.

 

Článok 5

Udelenie ocenenia

 1. Ocenenie sa udeľuje na slávnostnom zhromaždení na konci kalendárneho roka za uvedený rok.
 2. Ocenenia sa udelia nominantom, ktorých vyberie komisia.
 3. Top ocenenie získa jeden z navrhovaných nominantov podľa rozhodnutia komisie.
 4. Udelenie ocenenia obsahuje
  1. osvedčenie získania ceny AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ v príslušnej kategórii,
  2. hmotnú pamätnú cenu,
  3. pamätnú plaketu pre „Top oceneného“
 5. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a na ocenenie nie je právny nárok.
 6. Z udelenia ocenení budú vylúčené nominácie, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch hodnotiaca komisia vylúčila pre porušovanie morálnych zásad, ktoré sú príkladom pre život mládeže a širokej komunity a tiež nominácie, ktoré v predchádzajúcich rokoch  už ocenenie získali.
 7. V prípade zistenia skutočnosti vedúcich k závažnému porušeniu platných právnych predpisov, princípov zodpovedného podnikania, inej činnosti či postojov, ktoré nie sú hodné nasledovania alebo porušenia tohto štatútu organizátor bezodkladne informuje komisiu. Komisia má právo v prípade zistenia  takýchto skutočnosti cenu nominantovi neudeliť.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvod, pre ktorý bolo ocenenie udelené bol morálne zdehonestovaný osobou oceneného.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenie

RMŽK si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1.10.2021ярос для хвойних