Cieľavedomá, inšpiratívna či plná energie a nápadov aj tak by sa dala stručne charakterizovať pani Iveta Martinková, ktorá už druhé volebné obdobie plní predsavzatia a podnety svojich spoluobčanov ako nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Žiline. Chuť a ochota pracovať pre iných je jej prirodzená. Patrí medzi najusilovnejších, najaktívnejších a najdôslednejších. Chodí, fotografuje, mapuje, píše, telefonuje, žiada, stretáva sa s občanmi, komunikuje s mestom, informuje, vysvetľuje, pomáha, nabáda k zodpovednosti voči spoločnosti, voči prírode, budúcnosti.
Pri svojej práci kladie veľký dôraz hlavne na ochranu, obnovu a zveľaďovanie životného prostredia s posolstvom zachovania priaznivého životného prostredia pre budúce generácie. Je hnacím motorom viacerých projektov v ktorých prepája potrebu pomôcť ľuďom, skvalitniť život, skrášliť a zlepšiť verejné priestory, pracuje na pokroku a zúčastňuje sa na všeobecnom rozvoji mesta Žilina.
Dovoľujeme si spomenúť aspoň niektoré z jej aktivít:

1. Priekopníčka myšlienky učiť anglický jazyk v materských školách a na základných školách.
Vytvorila vlastnú metodiku výučby, učebnice anglického jazyka ako aj hudobný nosič detských anglických piesní, ktoré jej pomáhajú pri jej práci systematicky posúvať úroveň jazykových vedomostí svojich žiakov vpred.

2. Revitalizácia vnútro bloku na Dobšinského ulici z betónu na sad.
Zo zničenej betónovo-asfaltovej plochy vďaka jej húževnatosti a pracovitosti bol vytvorený priestor o rozlohe cca 2 000 m2 s obrovskou komunitnou pridanou hodnotou, skrášlila verejný priestor, vytvorila zelenú plochu, ktorá významne zlepšuje životné prostredie.

3. Vonkajšia posilňovňa, workouty, detské ihrisko, detské prvky, pieskoviská, bosonohý chodník.
Iniciovala, vyžiadala a zorganizovala vybudovanie vonkajšej posilňovne pre seniorov, dvoch workoutov a detského ihriska. Na svoje náklady predložila vypracované technicko-ekonomické štúdie na tri z týchto objektov. Významne tým prispela k zapojeniu seniorov, detí, mládeže, či širokej verejnosti k aktívnemu životnému štýlu. Vybudovaním bosonohého chodníka potešila hlavne mamičky, ktoré v dnešnej „barefoot“ dobe stále viac a viac vyzúvajú svoje detičky, práve kvôli správnemu rozvoju nôh svojich ratolestí.

4. Záchrana tristoročnej Kaplnky sv. Magdalény na starom cintoríne. Z nepovšimnutej kaplnky v ktorej sa stretávali bezdomovci sa vďaka jej iniciatíve stala národná kultúrna pamiatka. Práve v tomto období sa po dlhých a náročných procesoch, na ktorých sa podieľala, pripravuje jej rekonštrukcia.

5. Zobojsmernenie Obežnej ulice, zmena dopravného značenia Slovanská ulica, inštalácia dopravného zrkadla.
Pokojné bývanie obyvateľov „Čínskeho múra“ čím ďalej tým viac narúšalo množstvo prechádzajúcich áut, čo spôsobovalo zvýšenú hlučnosť, prach i smog. V spolupráci s aktívnym občanom a v koordinácií s dopravnými projektantmi bola akceptovaná zmena dopravného značenia a zoobojsmernená Obežná ulica. Výsledky sa dostavili, došlo k výraznému zníženiu počtu prechádzajúcich vozidiel, zníženiu hluku, zlepšeniu ovzdušia a tým pádom kvality bývania dotknutých obyvateľov.

6. Inštalácia živého plota pozdĺž Slovanskej ulice, rekonštrukcia chodníka pri Slovanskej ceste.
Živé ploty sa objavili aj na iných miestach, kde chránia zeleň predovšetkým proti prechádzaniu áut a tiež kultivujú prostredie.

7. Vybudovanie kontajnerového stojiska Slovanská ulica.
Reakciou na podnet domovníka pána Zelníka, ktorý sa dlhší čas snažil o vybudovanie kontajnerového stojiska vyriešila estetický ale hlavne bezpečnostný problém kontajnerového stojiska. Pôvodné kontajnery boli umiestnené bezprostredne pri ceste čo bolo z hľadiska množstva prechádzajúcich áut nebezpečné.

8. Zhodnotenie podchodov Čínskeho múra maľbami street art umelca.
Veľmi nápaditým spôsobom sa postarala o zveľaďovanie verejného priestoru a zníženie graffity smogu o čom hovorí aj výborná spätná väzba od občanov. V krajších a upravených priestoroch sa cítia komfortnejšie a súčasne sa v nich vzbudzuje občianske cítenie.

9. Rekonštrukcie siedmych asfaltových nevyužívaných zanedbaných plôch s nástrekom na funkčné hracie hry pre deti.
Nefunkčné a nevkusné plochy sa jej podarilo pretvoriť na miesta plné fantázie, podporila tým hravosť detí a návrat k vonkajším hrám. Bezpochyby skrášlenie verejného priestoru hrá v tomto prípade taktiež veľkú rolu. Projekt predložila mestu bez nároku na honorár ako pilotný s požiadavkou, aby sa v tejto premene pokračovalo, keďže takýchto plôch je v meste veľké množstvo.

10. Výmena lavičiek.
Iniciovala výmenu veľkého množstva lavičiek a tým opäť prispela k skrášleniu verejných priestorov.

11. Opakované čistenie verejných priestorov.
Organizuje, manažuje i aktívne sa zapája do čistenia verejných priestorov (Vodné dielo a jeho širšie okolie, Hradisko, Slnečné schody na Hájiku, Lesopark, potok Chrasť, Frambor, Všivák a iné). Zorganizovala očistu úpätia Lesoparku znečisteného záhradkármi. Tým nielenže vytvára osvetu, združuje ľudí s rovnakými zámermi, ale je aj príkladom pre spoločnosť a robí naše mesto čistejším a krajším.

12. Záchrana historického Framborského prameňa a čistenie celého územia Frambor pod estakádou, osadenie informačných tabúľ, spolupráca s Ing. arch. Dušanom Mellnerom za účelom spracovania viacerých štúdií zveľadenia tohto územia.
Spolu s ďalšími nadšencami, ktorým nie je jedno, že našim verejným priestorom a vzácnym vodným tokom nie je venovaná patričná pozornosť, sa tvrdou fyzickou prácou a organizovaním rôznorodých aktivít v tomto smere snaží o prinavrátenie tohto prírodného a historicky zaujímavého územia všetkým Žilinčanom. Zorganizovala spolu s Jánom Rzeszotom už tri veľké čistiace akcie a nespočetné množstvo malých vďaka, ktorým sa podarilo prinavrátiť do doteraz no-go zóny život.

13. Boj za záchranu mestského potoka Všivák.
V dvoch etapách zabezpečila čistenie jeho brehov mechanizmami, iniciovala ručné dočisťovanie dobrovoľníkmi, a tiež odber vzoriek z potoka, monitorovala vyústenia do potoka, spracovala ich zoznam s popisom a lokalizáciou. Iniciovala čistenie vyústení tlakovou vodou a ich kamerový monitoring. Založila petíciu za záchranu Všiváka, a to za účelom odstránenia príčin znečistenia, odstránenia následkov znečistenia a následnej systematickej starostlivosti. V súčasnosti disponuje cca 1700 podpismi.

14. Propagácia verejných podujatí v meste Žilina bez plastov. Nad separáciu odpadu povýšila potrebu hľadať spôsob ako odpad nevyrábať. „Ide to aj bez plastov“, o tom sa už mohol presvedčiť nejeden Žilinčan, ktorí sa zúčastnil Matiné v ovocnom sade na Vlčincoch, organizátorkou ktorého je práve pani Martinková. Podával sa čaj a vegánsky guľáš v keramických pohároch a miskách. Jej snaha presadiť tento trend na všetkých podujatiach mesta Žilina ako napr. staromestské slávnosti, vianočné trhy, môže len pomôcť v šírení povedomia ako nevyrábať plasty, čoho výsledkom je krajšie mesto, lepšia úroveň životného prostredia.

A dalo by sa pokračovať ďalej…
Aj touto formou by sme jej chceli vyznať podporu, vďaku a úctu, že svojou prácou významne prispieva k formovaniu lepšej budúcnosti pre nás a naše deti, že významnou mierou prispieva k skvalitneniu životného prostredia a posúva tak mesto Žilina na vyššiu úroveň. Zároveň ďakujeme, aj všetkým občanom, ktorí jej v tejto snahe pomáhajú.

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Helena Hollá

Pani Helenka je úžasna, obetavá a charizmatická žena. Založila OZ Spoločne v ktorom pôsobí ako predsedníčka. Hľadá chudobné rodiny a rodiny s problémami po celom Slovensku ale hlavne na Kysuciach aby im pomohla. Robí rôzne zbierky a väčšinu svojho času dáva do dobrovoľníctva aby mohla pomáhať ľuďom. Cestuje sa ľuďmi nosí im potraviny, oblečenie, financie. Každý, kto má hocjaký problém už ho nemá alebo vďaka Helenke ho má menší. Pomáha rôzne zdravotne znevýhodneným a snaží sa im hľadať riešenie a všetko čo potrebujú. Denne odosiela potravinové, textilné balíky rodinám, deťom posiela školské pomôcky a jej priorita je pomôcť tam kde štát nepomáha. Prinášať radosť do rodín kde nieje a byť tu pre ľudí.

Oľga Prísažná

Pani Oľga je predsedníčkou Jednoty dôchodcov v Kline. Jej nasadenosť pre radostný život ľudí v obci je nevšedná. Vytvára podmienky pre stretávanie sa jej rovesníkov ale aj ukážky pre mladých ľudí, aby vedeli o histórií a tradíciach vobci. Nie jej ľahostajný žiaden obyvateľ, vždy hľadá spôsoby ako pomôcť, byť užitočnou, byť aktívnou občiankou obce Klin.

Pavol Sedlák

Jeho láska a zanietenosť k ľudovému tancu a k folklóru ho predurčili na kvalitnú prácu s mladými ľuďmi, ktorej sa venuje nezištne vo svojom voľnom čase. Pod jeho vedením pracuje kolektív 30 – 40 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, prevažne žijúcich v obci Veľké Rovné už 6. rok vo Folklórnom súbore Rovňan, v ktorom sám tancuje viac ako 15 rokov. Pali je charizmatický, skromný mladý človek, ktorý sa práci s mladými ľuďmi venuje nezištne bez nároku na odmenu a venuje jej všetok svoj voľný čas mimo svojej práce. Práve zásluhou jeho úsilia a tvrdej práce sa v obci už niekoľko rokov aktívne rozvíja kvalitná práca s mladými ľuďmi, ktorí môžu svoj čas tráviť efektívne a zmysluplne. K neoddeliteľnej súčasti jeho práce patrí totiž práve formovanie osobnosti mladých ľudí v obci, utváranie ich hodnôt a samozrejme budovanie pocitu zodpovednosti k práci a k povinnostiam.
Súčasťou Paliho práce je organizovanie a spolupráca na rôznych dobročinných aktivitách, ktoré členovia folklórneho súboru pod jeho vedením organizujú. Sú to napr. Vianočný benefičný punč, ktorý býva tradične každý rok v obci spojený s pomocou iným alebo rôzne vystúpenia pre občanov – Mesiac úcty k starším, MDŽ, Deň matiek a iné. Okrem toho sa mladí ľudia pod jeho vedením pravidelne podieľajú na spolupráci rôznych tradičných pásiem so seniormi Speváckej skupiny FS Rovňan (Tradičné stavanie mája, Pochovávanie basy, Drotárske hodové slávnosti, Vianočné vystúpenia a iné…). Ako prezentuje sám Pali „on sám je vždy hrdý na celý kolektív súboru. Ide totiž o ľudí, ktorí za svoju prácu nič nedostávajú a napriek tomu ju robia s láskou vo svojom voľnom čase.“
Vďaka jeho empatickému prístupu držia členovia súboru aj v náročných situáciách vždy spolu. Tento mladý človek obetuje práci s mladými ľuďmi veľmi veľa času aj energie. Jeho nezameniteľný úsmev, priateľská povaha a charizma, ktorá z neho vyžaruje, je motiváciou
pre množstvo mladých ľudí. Svojou skromnosťou a usilovnosťou ich učí zodpovednosti, vytrvalosti, spolupatričnosti, no najmä skromnosti za úspechy.

Konkrétne úspechy Folklórneho súboru Rovňan pod jeho vedením:

– 2013:
a/ 1. miesto – Cena Grand Prix Primorsko na Medzinárodnom folklórnom festivale, ktorý má v meste Primorsko dlhoročnú tradíciu. Tento ročník bol výnimočný tým, že festival mal prvýkrát v histórii súťažný charakter. Predstavilo sa na ňom šesť súborov z rôznych krajín sveta – z Bulharska, Ruska, Litvy, Gruzínska, Turecka a Slovenska. FS Rovňan na galaprograme získal ako jediný súbor hlavnú cenu,

– 2015:
b/ 2. miesto na X. ročníku Medzinárodného mládežníckeho festivalu umenia MUZITE v meste Sozopol/Созопол a súčasne Cena primátora mesta Sozopol,

– 2019:
c/ účasť na nesúťažnom festivale Folklor festival with song and dance v meste Herceg Novi

– iné:
d/ je autorom viacerých tanečných choreografií – pod jeho vedením sa kolektív mladých ľudí orientuje na tance z jednotlivých regiónov – súbor má vo svojom repertoári zastúpené široké pásmo viacerých slovenských regiónov (Orava, Liptov, Kysuce, Horné Považie)

e/ v rámci svojho času v práci s mladými ľuďmi sa venuje zbieraniu a oživovaniu už mnohokrát zabudnutých tancov z regiónu Horného Považia, pričom inšpiráciu hľadá u ľudí, ktorí ešte tancujú staré tance, alebo aj zo starých čiernobielych filmov, ktoré sú bez zvuku,

f/ jeho zásluhou súbor finančne podporujú viacerí sponzori – vďaka jeho projektu bola súboru pridelená dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja
v rámci podprogramu Živá kultúra – za tieto finančné prostriedky boli
pre súbor zakúpené nové krojové doplnky pre tanečníkov (klobúky, tanečná obuv a opasky), v ktorých sa členovia predviedli v rámci slávnostného programu 60. výročia,

g/ vďaka jeho zásluhe Folklórny súbor Rovňan a mladí ľudia svojím úspešným účinkovaním robia dobré meno nielen obci Veľké Rovné, ale aj celému Žilinskému kraju doma i v zahraničí a spolupracujú s viacerými obcami v rámci tradičných osláv a podujatí.

Anna Červeňová

Pani Anna je súčasťou hudobného telesa BABIČKA, ktoré pôsobí v Kline. Spolu so skupinou aktívnych babičiek v obci sa stará o zachovanie našich tradičných piesni, realizuje workshopy pre mladšie generácie a spolu s ostatnými i členkami Babičky  učia mladú generáciu tradičným remeslám, variť, piecť, háčkovať a iné. Pani Anna je aktívnou občiankou malej obce Klin.

Andrea Jarabáková

Pani Andrea pedagogička a motivátorka mladých ľudí Oravy aj Liptova k dobročinnosti. Vďaka jej dlhoročnej dobročinnej činnosti pomohla nespočetnému množstvu mladých ľudí a rodín nielen na Slovensku, ale aj v Afrike. Aktívne spolupracuje s charitatívnymi organizáciami, kde reaguje na ich výzvy. A nerobí to sama, Učí mladú generáciu byť citlivými na potreby druhých a pomôcť tým, ktorí nemali toľko šťastia mať to, čo máme my.  Pani Andea robí ľudí šťastnejšími, za čo jej patrí veľká vďaka.

Ľubica Bednárová

Pani Ľubica Bednárová, učiteľka odborných predmetov na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope, je nielen učiteľkou celou svojou dušou i telom, ale sa aktívne zapája aj do dobrovoľníckych činností vo svojom okolí. Je členkou Dobrovoľného kynologického zboru v Martine-Priekope, neraz sa zúčastnila mnohých pátracích akcií.
To že má obrovské srdce, ktorého kúsky rozdáva tým najbiednejším a tým, ktorí pomoc druhého človek skutočne potrebujú, preukázala aj pri zbierke Strom splnených prianí, ktorú v spolupráci s organizátorkou Julianou Krivušovou každoročne organizuje, a prostredníctvom ktorej vyčaruje úsmev na tvárach detí z detských domovov počas vianočných sviatkov. Tento rok sa rozhodla, že touto zbierkou potešia aj tých starších, našich dôchodcov.
V školskom prostredí veľkosť svojho srdca preukázala pri spoluorganizovaní potravinovej zbierky, kde pomohla tým najbiednejším – bezdomovcov a ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia.
Ľahostajnými jej nie sú ani postihnuté deti, na našej škole zorganizovala zbierku plastových vrchnáčikov, ktoré osobne odovzdala postihnutému chlapčekovi Andrejovi Biernatovi z Považia. Významnou mierou sa pričinila o záchranu ľudských životov, kde bola spoluorganizátorkou Kvapky krvi, ktorá sa na našej škole uskutočňuje dvakrát do roka v spolupráci s Transfúznou stanicou Martin.
Popri svojom neľahkom osude, ktorému sa nepodala, každý deň preukazuje veľkosť svojho srdca každému jednému z nás, či už sú to deti alebo kolegovia a preto si myslíme, že jej právom patrí titul Aktívny občan, ktorý Rada mládeže Žilinského kraja každoročne organizuje, nakoľko svojimi skutkami je veľkým vzorom pre generáciu mladých ľudí, ktorým je nielen vzorom, ale ich aj aktívne zapája do činností, prostredníctvom ktorých pomáha všetkým tým, ktorí túto pomoc najviac potrebujú.

Renáta Prísažná

Renáta miluje deti a celý svoj čas nasadzuje pre ich rozvoj. Okrem učenia sa venuje aj rôznym aktivitám, kde zapája deti obce Klin.  Pracuje na medzigeneračnom dialógu cez kultúrne a spoločenské aktivity.  Deti obce ju radi nasledujú a tým formuju svoje postoje k hodnotám života, obetavosti, rozdávania radosti a spokojnosti nielen pre seba aj druhých. A v tom je pani Renáta aktívnym príkladom.

Katarína Mliečková

Katarína je aktívnou obyvateľkou obce Likavka. Tu sa dlhé roky venuje práci s deťmi v eRku, zapája sa do farského aj obecného života. Cez Dobrú novinu učí detí a mládež byť obetavými a citlivými na potrebý druhých. Vedie spevácky zbor a aktívne sa zapája do života obce aj na otvorených podujatiach, kde  je príkladom pre mladú generáciu v jej nasadenosti pre vec a obetavosti.

Helena Straková

PhDr. Helena Straková je lídrom všetkých dobrovoľníckych aktivít, ktoré na našej škole realizujeme. Robí to s obrovským nasadením v čase svojho osobného voľna a bez nároku na finančnú odmenu už dlhých 15 rokov. A čo je podstatné, svoju zanietenosť pre dobrovoľníctvo prenáša aj na súčasnú mladú generáciu. Vďaka nej si mladí ľudia, žiaci našej školy uvedomujú a učia sa, v čom tkvie podstata dobrovoľníctva. Vštepuje im poznanie, že dobrovoľníctvo je cesta ako spraviť život niekoho iného, ale aj svoj plnohodnotnejším.
Dobrovoľníckych aktivít, ktorým sa PhDr. Straková venuje je naozaj veľa. V rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja a Krajského stredoškolského parlamentu PhDr. Straková aktuálne so žiakmi našej školy realizuje projekt S nami nie ste sami – s vami nie sme sami. Ďalší projekt zameraný na dobrovoľníctvo realizuje pre Nadáciu KIA MOTORS SLOVAKIA. Projekty sú pokračovaním predošlých dobrovoľníckych aktivít školy v Liptovskej NsP MUDr. Ivana Stodolu. Hlavným cieľom obidvoch projektov je spríjemniť a uľahčiť pacientom pobyt v nemocničnom prostredí prostredníctvom rôznych aktivít: napr. rozhovormi, čítaním kníh, počúvaním hudby, hraním spoločenských hier, relaxačnými masážnymi procedúrami, aromaterapiou a inými.
Medzi ďalšie dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa PhDr. Straková každoročne venuje a organizuje ich patria:
– zbierky: Biela pastelka v spolupráci s Úniou nevidiacich; Dni nezábudiek v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie; Hodina deťom v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska; Deň narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine; Modrý gombík v spolupráci s Unicef.
– kampane: podpora a koordinácia darcovstva krvi v spolupráci s SČK – Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi; spolupráca s hematologicko-transfúznym oddelením LNsP MUDr. Ivana Stodolu pri ojedinelých odberoch krvi; prevencia diabetes mellitus s lekárňami MAX; Ústna hygiena s lekárňami MAX.
– zbierky školskej organizácie SČK: zbierka šatstva a bielizne pre územný spolok SČK Lipt. Mikuláš; potravinová zbierka pre územný spolok SČK Lipt. Mikuláš; zbierka potravín, hygienických potrieb a hračiek pre Dom CHARITAS sv. Kláry Lipt. Mikuláš v predvianočnom období; podpora rodín (vianočné balíčky) v spolupráci s územným spolkom SČK Lipt. Mikuláš a Dom CHARITAS s. Kláry Lipt. Mikuláš.
PhDr. Straková je v činnostiach, ktoré vykonáva tvorivá, cieľavedomá, húževnatá, zodpovedná a hlavne empatická.

Anton Katrenčík

Anton je z  Oravskej Lesnej. V obci motivuje mladých ľudí k rôznym dobrým aktivitám, pričom naplno využíva svoje talenty. Jeho akčnosť je rôznorodá od športových aktivít, cez zážitkové aktivity až po záujem o veci verejné. Veľmi aktívne sa zapojiť do pomoci pri zimnej kalamite v obci. Je nadšenie pre aktívny život v obci začínajú nasledovať aj mladí ľudia. Čo je príkladné aj prínosné pre všetkých obyvateľov obce Oravské Lesná.

Silvia Rovná

PhDr. Silvia Rovná, PhD. zasvätila celý svoj život práci s deťmi a mládežou. S láskou, záujmom a empatiou sa im venuje nielen v rámci svojej práce pedagóga na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne, ktorú sa snaží neustále inovovať a kreatívne prispôsobovať ich potrebám a schopnostiam, ale aj mimo nej, a v tom je výnimočná! Nepozná víkendy alebo prázdniny bez akcií s deťmi a mládežou. Deti z celého regiónu Orava veľmi dobre poznajú jej úprimný smiech a očarujúci úsmev. V osobnom živote je trojnásobnou maminou, aj keď najmladšie dieťatko im zomrelo, jej srdce je bez hraníc. Svojimi aktivitami rozvíja u detí a mládeže v regióne Orava kladné ľudské hodnoty, túžbu po poznávaní, vzájomnú pomoc, úctu a rešpekt k sebe samému, k druhým ľuďom i k našej planéte. Je vzorom pre všetkých, ktorí hľadajú cestu k naplneniu svojho života… Motivuje a inšpiruje aj nás dospelých.
Ako dobrovoľníčka pomáha pri rôznych aktivitách pre deti a mládež, mimo školy, cez prázdniny alebo počas víkendov. Je srdcom skautka. V 53. ZBORE GENTIÁNA (skauti z Dolného Kubína) má rolu matky, kuchárky na tábore a pomáha s organizáciou ich aktivít. Napĺňa ju a robí šťastnou podieľať sa na celkovom rozvoji osobnosti mladého človeka.
Spolupracuje s neziskovou organizáciou LAURA, so sestrami saleziánkami organizujú pre deti putovné tábory (zamerané na nejakú tému, napr. – folklórne tradície, Nežná revolúcia, Rytieri – morálna podpora detí a viery) a poznávacie výlety po celom ŽSK, na ktorých má znova rolu matky a zdravotníka, a to aj na volejbalových turnajoch, a keď má mládež stretnutia u nich doma, ponúkne ich dobrým obedom, zahrajú sa hry, zabavia, učí ich piecť koláče, medovníky, robia burzy pečenia…Zorganizovala už veľa akcií s mamičkami…
Počas prázdnin organizuje u nich doma Dni otvorených dverí, ale celkovo stále majú u nich doma deti dvere otvorené. Hrajú sa u nich hry, karty, bavia sa na rôzne témy, deti môžu u nich aj prespať… Robí aj Silvester s mladými z Dolného Kubína a z Kňažej, zaskakuje aj ako rozhodca na florbale… A tiež má na diaľku adoptované dve deti, chlapčeka Faustína z Rvandy a dievčatko Miu z Brazílie, ktorým posiela finančné prostriedky na živobytie a štúdium…
Spolupracuje s mestom Dolný Kubín na podporu aktivít miestnych mladých a tiež aj na rozvoji mesta. Je šoférkou aj spoluorganizátorkou športových akcií – od vytvorenia medailí až po občerstvenie. Napísala projekt, na základe ktorého získala finančné prostriedky na KŇAŽANSKÝ ADRENALÍN RACE, ktorého sa zúčastnili deti a mládež z celej Oravy. 17. 8. 2019 sa tak začala tradícia prázdninového športového dňa, ktorého hlavným cieľom je podporiť mladých ľudí aktívnym spôsobom využívať svoj voľný čas, rešpektovať pravidlá športových činností počas ich vykonávania, uplatňovať zásady fair-play pri súťažení, nielen v úlohe diváka a súťažiaceho, ale aj pri organizovaní samotnej akcie. Čo viac dodať? Našu Silvinku Rovnú musíte jednoducho spoznať!

Viera Katráková

Pani Viera je osobou, ktorá sa venuje deťom v obci Klin. Je výnimočnou učiteľkou a prácu, ktorú robí vie podať zaujímavo a motivujúco. Učí deti deti byť aktívnami v obci, nebáť sa zapojiť do diania. Jej prioritou je  robiť deti angažovanými, neegoistickými.  Pani Viera,  svojou aktivitou mení malý svet obce aj zaujímavý a radostný. A v tom je nasledovania hodná.

Jana a Anton Sumihorovi

Jana a Anton Sumihovi sú mladí manželia z obce Zákamenné. Tento manželský pár svojou obetavosťou, nadšením, ochotou nezištne pomôcť komukoľvek v miestnej komunite je príkladom pre mladých ľudí aj pre ostatných obyvateľov. Pri akejkoľvek aktivite, ktorú realizuje vedenie obce pre verejnosť alebo vedenie miestnej farnosti kde je potrebné zapojiť sa, popri starostlivosti o rodinu si vždy nájdu čas a urobia, čo je v ich silách. V obci založili skupinu mladých rodín, kde si radia pri výchove deti. Sú dlhoroční organizátori Batôžkového plesu pre rodiny s deťmi, kde je vysoká účasť, Dňa rodiny v obci, Národného týždňa manželstva. Ich veľkým prínosom je aj podpora spolupráce organizácií v obci na spoločných projektoch zameraných hlavne na mládež a rodinu. Anton aktívne hrá v ochotníckom divadle. Janka je zanietená osoba pri projekte Mládež a Obec, kde podporuje mládež k participácií na veciach verejných.
Jana a Anton svojou aktívnou angažovanosťou sú príkladom pre širokú komunitu obce, čo ich činí jedinečnými a zároveň skromnými. Najčastejšie slová, ktoré používajú v komunite obce: „ako môžem pomôcť?“

Jozef Korený

Jozef je zapálený mladý, ktorý sa aktívne  venuje mladým ľuďom v kraji.  Viac ako 16 rokov je veľmi aktívny zodpovedná osoba  v organizácií eRko – HKSD, Územie Orava-Liptov. pôsobil vo vedení Rady mládeže Žilinského kraja. V Liptovskom Mikuláši 10 rokov organizoval podujatie Bambifest, ktoré spája všetky generácie širokej komunity Liptova. Pôsobil aj ako člen komisií pri zastupiteľstve mesta či Vucky. Jozef je príkladom pre mladú generáciu, ktorý vie skĺbiť činnosť pre mládež, širokú komunitu, poslanie otca a manžela a tiež podporu miestnej či regionálnej politiky.

Mária Olešová

Mária je riaditeľka ZŠ s MŠ v Krušetnici. Svoj život zasvätila práci s ľuďmi: s deťmi a mládežou. Výborne v miestnej komunite vychádza s ľuďmi, zaujíma sa o nich, pretože jej na nich záleží. Ako učiteľka je láskavá, trpezlivá, úprimná, aktívna, kreatívna, nápomocná. Ako riaditeľka: odvážna s víziami do budúcna, nadšenie pre prácu so schopnosťou ovplyvniť kolektív okolo seba, má zmysel pre správny úsudok a rozhodnutia, schopnosť presvedčivo a sebaisto komunikovať. Počas jej pôsobenia ako riaditeľky pozdvihla úroveň tejto školy, ktorá prešla celkovou rekonštrukciou, postavila sa telocvičňa, školské ihrisko, dopravne ihrisko, všetko v areáli tejto školy. Možno si povieme, že toto všetko je úlohou učiteľky alebo riaditeľky. Mária k povinným úlohám prikladá ešte viac, čo nemusí a v tom je jej výnimočnosť. So zápalom podporuje mladých ľudí v obci , zaujíma sa o veci verejné a komunitné a kde môže zapája sa pre dobro obecnej komunity. Jej prístup ku každodennému životu je dobrým príkladom pre mladú generáciu.

Juraj Balek

Juraj Balek je predseda Slovenského červeného kríža v obci Klin. Aktívny mladý pán, ktorý všetok svoj voľný čas venuje jednému z najvačších spolkov obce. Pripravuje odbery krvi v obci, školenie prvej pomoci nielen dospelých ale aj detí v škole. Spolu so svojími kolegyňami sa zúčastňujú aktívne na súťažia a taktiež sú súčasťou aktivít ktoré organizuje obec. Juraj je človek ktorý keď môže pomôže a poradí. Jeho entuziazmus a zápal do práce je hodnotou ktorú treba určite doceniť.

Alžbeta Kanáliková

Alžbeta je meno osoby, o ktorej vieme, že prijíma úlohu aktívneho občana plnými dúškami. Jej správne postoje a názory vždy pomôžu vyriešiť akýkoľvek problém, či už mladých alebo starších.
Zodpovedne a svedomito pristupuje k svojej práci na Žilinskej univerzite aj činnosti s mladými ľuďmi. To, ako zveľaďuje eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Žiline ale aj na celom Slovensku je neuveriteľné už dlhé roky. Vychováva  mladých ľudí, ktorí sa sami následne venujú deťom. Je lektorkou, vedie kurzy pre mladých, zapája sa do činnosti rady mládež žilinského kraja. Betka, ako ju volajú je podľa mladých v aktívnom živote absolutné ESO. 

Helena Ristvejová

Helenka ako ju volajú mladí, že žena s veľkým srdom otvoreným pre ich potreby. Helenka dlhé roky pracuje v organizácií Amavet a Informačnom centre mladých v Martine. Jej angažovanosť a zanietenosť pre mladých ľudí nepozná  „otváracie hodiny“.   Okrem  aktivít  pre mladých sa venuje aj rozšírovaniu informácií o zdravom životného štýlu v tejto uponáhľanej dobe. Pred niekoľkými rokmi sa začala zaujímať aj o tému obchodovania s ľuďmi, aby vedela mladých vyvarovať od nebezpečenstva, ktoré na nich môže číhať či už u nás  alebo v zahraničí. Helenka svoju myseľ zameriava na potreby mladých ľudí, hlavne z mesta a okolí Martina.

Jaroslav Miškovič

Jaroslav je povolaním záchranár. Okrem pracovných povinností sa však vo svojom voľnom čase venuje Dobrovoľnému hasičskému zboru v Zubrohlave Jeho aktívna činnosť  má pre obyvateľov našej obce veľký význam. Snaží vychovávať svojich mladých spoluobčanov nielen osobným príkladom, angažovanosťou aj učením ako byť zapáleným pre vec. Jaro, ako ho volajú je príkladným aktívnym človekom, ktorý je hodný nasledovania.

Andrea Kekeľáková Laššaková

Je veľmi aktívna občianka v obci Klin. Je poslankyňa v obci s nevšedným záujmom o život mládeže . Bola pri zrode Rady mládeže v  obci.  Je členka Rady školy a občianskeho združenia Orlovňa v našej obci, ktoré je zamerané na podporu mládeže. V obci pracuje niekoľko organizácií a jej veľmi záleží na tom, aby spolupracovali na dobrých myšlienkach a motivuje mladých ľudí, aby boli mostom medzi organizáciami. Chce, aby boli v  obci dobré medziľudské  vzťahy. Andrea je oheň, ktorý zapaľuje ďalších k záujmu o život v obci.

Vladimír Dolník

Vlado patrí medzi ľudí, ktorí sú tu vždy pre druhého v obci Kunerad. Vlado vždy druhému vezme telefón, sadne do auta a ide na pomoc. Vlado je ten, komu druhí volajú keď sú v núdzi. Vlado sa dlhodobo venuje deťom a mladým, ktorí hrajú v obci futbal. Je pre nich kamarát, starší brat, otec, ale aj autorita, ktorú rešpektujú. Vlado napriek tomu, že má veľa aktivít si na chalanov- futbalistov vždy nájde čas, stojí za nimi a podporuje ich v ich snoch a túžbach.  Vlado je osobnosť hodná úcty, vďačnosti a nasledovania.

Jana Mlynarčíková

Janka je angažovanou obyvateľkou v obci Ľubeľa. Každému novému nápadu je otvorená, a keď ide o dobro mladých, tak nedokáže povedať nie, hneď sa vrhne usilovne do práce. Svojou vždy pozitívnou náladou všetkých okolo seba rýchlo nakazí. Okrem aktívnej práce v obci ako režisérka ochotníckeho divadla každoročne s divadelníkmi nacvičí hru, ktorou chcú publikum pobaviť. Ako Janka povedala: tragédie je v živote dosť, preto sa treba smiať. Aktuálne sa podieľa v Ľubeli aj na tvorbe koncepcie práce s mládežou, kde je hlavnou spojkou medzi mladými a organizáciami v obci. Okrem aktivít v obci sa ako učiteľka v neďalekom Liptovskom Mikuláši ochotne venuje rómskym žiakom, ktorým pomáha ako môže.

Kristína Bednárová

Kristína Bednárová je mladá a ambiciózna učiteľka, ktorá vyučuje na Gymnáziu, Varšavská cesta 1 v Žiline. U žiakov je veľmi obľúbená a populárna, má s nimi dobré vzťahy. Pre mnohých je dokonca tou najlepšou učiteľkou, aká na škole vyučuje. Svojím kreatívnym a nápaditým spôsobom výučby si buduje prirodzenú a priateľskú autoritu a študenti vedia, že sa jej môžu zdôveriť s čímkoľvek, čo majú na srdci. Práve vďaka tejto otvorenosti sa za ňou študenti neboja prísť ani vtedy, keď nevedia čo so svojou budúcnosťou – p. Bednárová totiž zastáva aj funkciu kariérnej poradkyne.
Dôvodom jej nominácie, hoci by si ju zaslúžila už len za to, aká je, ale spočíva najmä v inej sfére jej pôsobenia na škole. Kristína Bednárová ešte ako nováčik v učiteľskom zbore na seba prebrala funkciu koordinátorky vtedy novozvolenej Žiackej školskej rady (ďalej ŽŠR). A hoci sa spočiatku musela „zaučiť“, dnes už svojím zápalom, aktivitou a záujmom pomáha ŽŠR zdolávať mnohé prekážky.
Často obetuje hodiny svojho voľného času, aby akcie ŽŠR, napr. Deň zábavy a športu, prebehli bez jedinej chybičky či zaváhania. S tým súvisí aj jej pravidelná účasť na stretnutiach ŽŠR, kde dokáže aj prípadné nezhody ukončiť kompromisom. Pomáha s množstvom organizačných faktorov, komunikuje za ŽŠR na pedagogických poradách a vždy sa snaží zohnať pomoc či obtelefonovať sponzorov na väčšie akcie, akou je napríklad Gvarzácka veselica – ples organizovaný ŽŠR pre žiakov školy. Angažuje sa ale aj pri menších akciách a nebojí sa zapojiť ani do tradičných tematických dní (napr. ponožkový, strašidelný, Suit-up a pod.). Čo si na nej ŽŠR váži, je aj fakt, že do akcií vie zapojiť aj svojich kolegov, čo napomáha celkovým vzťahom medzi študentmi a pedagógmi. Členov ŽŠR bezpochyby posunula kúsok (a niektorých aj kusisko) dopredu. A nech sa deje čokoľvek, ŽŠR si vždy zastane a obháji.
Kristínu Bednárovú tak nominujeme práve pre tento dôvod. Je skvelá, obetavá a ochotná koordinátorka ŽŠR na Varšavskej, ktorej snaha a vydaná energia sa odráža nielen na činnosti samotnej ŽŠR, ale aj v mnohých ostatných sférach života na škole.