„Myslieť aj na druhých, chcieť a urobiť.“  Týmito slovami sa riadi a vedie svoj súkromný i profesný život pán  Miroslav  z Liptovského Hrádku. Popri svojej práci a úspešných podnikateľských aktivitách sa dlhodobo angažuje a aktívne zapája do práce pre komunitu a verejnosť. V Komunitnej nadácii Liptov aktívne pôsobí ako dobrovoľník, aj člen správnej rady. Záleží mu na živote mladých ľudí, pre ich rozvoj  zabezpečuje pre nich výmenné študijné pobyty. Pracuje v Miestnej akčnej skupine Horný Liptov. Jeho ľudské hodnoty, zmýšľanie a zodpovedný prístup k miestu kde žije a podniká ho počas jeho života vedú k filantropickým aktivitám, k motiváciu ľudí, aby sa zapájali do vytvárania krajšieho a aktívneho života tam kde žijú. Pán Miroslav je príkladom pracovitého, obetavého a srdečného človeka, ktorý svoje schopnosti a možnosti múdro a s rozvahou ponúka druhým. Aj pre mnoho aktivít a angažovanosti p. Miroslav sa radí medzi aktívnych občanov tohto kraja.

Nominácia na ocenenie prišla od Komunitná nadácia Liptov

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Metod Macek

Pán Metod človek s veľkým srdcom, ktorý v Zázrivej založil, vybudoval Záchrannú stanicu voľne žijúcich zvierat. Je to milovník prírody, ktorý má prírodu aj vo vlastnom dvore. Pán Metod svoju  lásku k prírode a zvieratám, hlavne orlom si nenecháva len pre seba. Učí druhých, hlavne mladých ako si vážiť ten dar, ktorý sme všetci dostali, zdravú zelenú prírodu so všetkými jej obyvateľmi. Rád sa vždy podelí so svojimi skúsenosťami s druhými a svojou aktívnou angažovanosťou ukazuje, ako si môžeme zachovať zdravý vzťah k vzácnostiam v prírode. Ako sa naučiť žiť so zvieratami a rozumieť im.  A toto je veľkým magnetom pre súčasných mladých ľudí. A v tom im je pán Metod príkladom, učiteľom, motivátorom. Je vzácnym človekom, ktorý žije v našom kraji.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenie obce Zázrivá

Jozef Zemančík

Pán Jozef popri svojej práci sa celý život venoval dobrovoľnej činnosti pre spoločenský život v obci Zubrohlava a práci s mládežou.  Bol aktívny športovec  a tréner mládeže. Viac ako 35 rokov, pôsobil ako ochotnícky herec, odohral okolo 30 divadelných hier,  pričom sa venoval aj mládeži a niekoľko rokov viedol divadelný krúžok pri základnej škole. Aj v súčasnosti  je Jozef členom nášho hasičského spolku. Od svojej mladosti až po súčasnosť je aktívnym občanom  obce vo viacerých oblastiach spoločenského života. Všetko vykonával ako dobrovoľník, bez nároku na odmenu. Za svoje celoživotné aktivity, ktoré sa tu nedajú všetky vymenovať,  si určite zaslúži ocenenie, uznanie a vďačnosť.

Nominácia na ocenenie prišla od Občianske združenie ZUBOR, Zubrohlava

Eva Chomisteková

Pani Eva je aktívny, energický človek s citlivým, prosociálnym srdcom. Celý svoj život zasvätila práci v červenom kríži a výuke prvej pomoci od detí v predškolských zariadeniach až po dospelých. S nadšením sa venuje mladým ľuďom, pripravuje ich na ich profesiu zdravotníkov v Dolnom Kubíne.  Aby boli najlepší pripravuje na rôzne súťaže, kde nejde len o výhru ale aj o formovanie ich mladých osobnosti. Množstvo kurzov prvej pomoci aj keď v modelových situáciách, prináša ich účastníkom vzácnu misiu- možnosť zachrániť ľudský život. A to je pre pani Evu to najviac, čo môže druhým obetavo odovzdať, lebo vie, že život je veľký dar. A to ju ženie byť stále aktívnou a motivovať mladých, aby aj oni napredovali.

Nominácia na ocenenie prišla od Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

Zlatica Gereková

Dobre, že na zemi ešte existujú hodnoty ako obetavosť, ochota pomáhať, snaha duchovne a materiálne zveľaďovať obec a región. Toto všetko charakterizuje Zlaticu. V obci Zubrohlava už mnoho rokov aktívne pôsobí na poli kultúry, prácu s mládežou a divadelným súborom Omladina a reprezentáciu dediny na speváckych súťažiach. Ako zdravotníčka  v obci a nielen tam pomáha pri táboroch, lyžiarskych výletoch pre mladých aj seniorov.  Je dlhoročnou poslankyňou, ktorá zveľaďuje obec, všíma si potreby obyvateľov a akčne sa angažuje v ich napĺňaní osobným prínosom. To je Zlatka, ako ju miestni volajú.

Nominácia na ocenenie prišla od Jednoty dôchodcov Zubrohlava

Peter Švába

Peter je mladý a úspešný mladý muž s veľkým srdcom. To ňom hovoria tí, čo ho poznajú. Keď je možnosť urobiť dobro pre ľudí vždy tam je. Charitatívne aktivity sú jeho srdcovkou. Nepozná slovo nedá sa. Vždy hľadá možnosti ako druhým pomôcť. Jeden z príkladov je pomoc pani, ktorej vyhorel dom. Hoci má náročnú prácu, vie sa so ziskom z nej podeliť aj s núdznymi. No je aj ako futbalista  svoje skúsenosti už odovzdáva mladším kamarátom. Peťo, ako ho volajú je v aktívnosti a nezištnosti príkladom pre mnohých.

Nominácia na ocenenie prišla od zoskupenia obyvateľov Hornej Oravy

Marta Voštináková

Jej postoj k životu, láska k človeku sa prejavujú nielen v povolaní lekárky, ale aj prostredníctvom dobrovoľných akcií. je dlhoročnou členkou Slovenského červeného kríža v L. Mikuláši. Organizuje prednášky prvej pomoci, školí mládež aj opatrovateľky a nezabúda ani na seniorov. Pomáha pri zbierok potravinovej pomoci, pomáha na táboroch, pri podpore rodiny a komunity v meste. Zároveň je dlhoročná poslankyňa mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši a tu jej srdce je nasmerované  na sociálnu pomoc pre odkázaných obyvateľov. Žije pre druhých a stále sa im snaží pomáhať, je príkladom nielen pre mladú generáciu. Taká je naša pani doktorka Martuška.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia Mestského  úradu Liptovský Mikuláš

Jozef Valentín Diškanec

Jojo, ako ho volajú študuje medicínu v Brne a je mimoriadne aktívny v pomoci druhým – počas  štúdia dobrovolničí v brnenskej Nemocnice Milosrdných bratří, cez víkendy počas vrcholu 2. vlny pandémie vypomáhal na covid-oddelní  v Ružomberku. Popritom vypomáha v Brne pri práci s bezdomovcami. Posledné týždne bol na misiách v Tanzánii . Počas leta robí animátora na táboroch, kde sú deti zo sociálne odkázaného prostredia. Kde sa dá, poradí, pomôže, zapojí sa, nepovie nie, stojí  pri ľuďoch v ťažkých chvíľach. To je Jojo, nevšedne akčný človek.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia Cirkevného gymnázia A. Radlinského, Dolný Kubín

Michaela Kantorová

Michaela je neuveriteľná akčná žena. Je milujúcou učiteľkou na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Motivuje žiakov nielen rozvíjať vedomosti a zdravotnícke zručnosti, ale s humorom a vášňou nadchýňa mladých, tak oni o nej hovoria. Je koordinátorkou žiackej školskej rady, ktorú vedie k činnom. Aby mohla ešte viac rozvíja svoje schopnosti, aby žila na aktuálnej vlne mladých ľudí, pre ktorých je vzácnym človekom. A to nielen pre tých na škole aj tých, o ktorých sa stará doma. Členovia žiackej školskej rady o nej hovoria: svojimi postojmi, názormi a nápadmi sa snaží koordinovať, obohacovať, podporovať, zviditeľňovať a posúvať vpred našu ,,malú rodinku žiackej rady“. A sme jej veľmi vďační, že nás má rada takých akí sme. 

Nominácia na ocenenie prišla od členov žiackej školskej rady pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline

Elena Droppová

Pani Elena pôsobí v cirkevnom zbore vo Svätom Kríži už dlhé roky ako zborová dozorkyňa. Má na starosti veci hmotného zabezpečenia chodu cirkevného zboru. Kostol v tejto obci je kultúrna pamiatka, ktorú často navštevujú turisti z blízkeho, či vzdialenejšieho kraja. Pani Elena ich rade sprevádza a vysvetľuje celú históriu.  Tieto jej aktivity nie sú zďaleka posledné. V obci sa stará o Klub dôchodcov a má na starosti aj Dom smútku. Práca s ľuďmi ju baví a vie si nájsť cestu ku každému, či mladému alebo starému. V prípade potreby, vie poskytnúť aj zdravotnú starostlivosť, keďže kedysi pracovala ako zdravotná sestra. Na jej príchod na faru sa tešia  deti z obce, nielen pre to, že ich zásobí cukríkmi, ale, že sa vie s nimi aj pohrať. Pre jej ľudský prístup a angažovanosť  v spoločenskom aj cirkevnom živote si zaslúži uznanie a vďačnosť.

Nominácia na ocenenie prišla od vedenia obce Svätý Kríž a od Cirkevného  Zboru Evanjelickej Cirkvi Augsburského Vyznania

Eva Ondreková

Evka je aktívna už veľa rokov v Kňažej. Začala už ako mládežníčka vo farnosti a po mnohých rokoch aktívnej služby odovzdala pomyselné žezlo do rúk mladej generácii, ktorú pomohla vychovať pre službu v organizácií eRku. Posledných 5 rokov sa obetavo napriek rodinným povinnostiam venuje v Kňažej práci s mládežou. Mladých povzbudzuje a motivuje do služby, objavuje nové talenty medzi mládežou. Pomáha mladým objavovať tajomstvá spolupráce ale aj miestneho aktivizmu. V participatívnom projekte vybudovali napríklad knihobúdku, ktorá slúži mladým ale aj deťom v celej obci. Vďaka Evke žijú deti a mladí ľudia aktívny život v Kňažej.

Nominácia na ocenenie prišla od organizácie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov

 

Viac o ocenených sa dozviete TU:

Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 – brožurka