Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne, telom i dušou. Takto by znel prívlastok, ktorý by charakterizoval starostu obce Čierne na Kysuciach. Ing. Pavol Gomola sa narodil pred 67 rokmi v obci Čierne, ktorej neskôr „zasvätil“ svoj život.
V rokoch 1970 – 1973 vyštudoval Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu v Čadci. Potom študoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline, kde navštevoval Strojnícko-elektrotechnickú fakultu a svoje štúdium úspešne ukončil v roku 1978. Počas svojho života vykonával viaceré riadiace a vedúce funkcie na významných investičných stavbách v rámci Slovenskej a Českej republiky. Medzi tie najvýznamnejšie patrí výstavba veľkostrojov pre povrchové bane (severočeský a západočeský región), výstavba nových technologických celkov pre chemický priemysel (Slovnaft Bratislava), pracoval v chemických závodoch v Litvínove, zaslúžil sa o modernizáciu technologických zariadení pre hutnícky priemysel, ďalej pracoval vo Vítkovických železiarňach v Ostrave, v Třineckých železiarňach, v Železiarňach v Podbrezovej, vo Válcovniach v Chomutove, pracoval aj na výstavbe nových zváracích a lakovacích liniek pre automobilový priemysel vo Volkswagene v Bratislave, na modernizácii papierenských strojov – SCP v Ružomberku, na výstavbe paroplynovej elektrárne Siemens v Bratislave, výstavbe veľkých obchodných centier v Prahe a na výstavbe vodnej elektrárne a plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo. Od roku 2002 pôsobil vo funkcii starostu jeho rodnej obce Čierne a predtým bol aj poslancom obecného zastupiteľstva v obci Čierne. Medzi jeho záľuby patrí história, príroda a investičná výstavba. V súčasnosti s koncom volebného obdobia odchádza na zaslúžilý dôchodok.
Obec Čierne sa nachádza na severe Slovenska, v Žilinskom kraji, v okrese Čadca, v malebnom regióne, ktorý sa nazýva Kysuce. Žije tu takmer 4 400 obyvateľov. Nachádzajú sa tu dve materské školy, dve základné školy, dva kostoly, viaceré športoviská a športové či detské areály. Túto obec robí výnimočnou to, že sa v jej katastri nachádza výnimočný bod, bod stretu troch krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, a tento bod sa nazýva Trojmedzie.
Počas 20-tich rokov, počas ktorých pôsobil vo funkcii starostu obce Čierne, obec výrazne pod jeho vedením prekvitala. Počas svojho pôsobenia v obci sa snažil obec rozvíjať investične, ale i vzťahovo. Investičnou činnosťou zahájil mnohé významné projektové zámery, ktoré napomohli obci v jej raste a rozmachu. Jeho snahou a prioritou bolo rozvíjať i medziľudské vzťahy. Neustále podporoval miestne deti a mládež. Má veľkú zásluhu na rekonštrukcii oboch materských a základných škôl, ktoré boli vybavené potrebným zariadením, novým nábytkovým vybavením a rôznymi školskými pomôckami. V areáloch materských a základných škôl boli vybudované detské, športové a dopravné ihriská, aby sa deti a mládež našej obce mohli naplno venovať športovým aktivitám. Pri Základnej škole v Ústredí sa zaslúžil o postavenie telocvične, ktorá tu dlhé roky chýbala, pretože deti počas chladných mesiacov cvičievali na chodbe. V obci boli vybudované detské ihriská s patričným vybavením, ktoré slúžia deťom k využívaniu ich voľného času. Pre rozvoj športu a rozšírenie vzájomných medzinárodných vzťahov sa podarilo vybudovať cyklocestu s náučným turistickým chodníkom o kultúrnom a historickom dedičstve, ktoré sa nachádza v obci Čierne – ide o historicko-pevnostné opevnenie zo 17. storočia. Touto cyklocestou bol vytvorený úsek, ktorý spája tri národy, tri kultúry, tri krajiny – cyklocesta vedie zo Slovenska do Českej republiky a Poľska. Je veľmi využívaný obyvateľmi, návštevníkmi a turistami všetkých troch krajín, rôznych vekových kategórií, či už peši, na bicykli, kolobežkách, v zime na bežkách a pod. Počas svojho pôsobenia neustále podporoval i miestne detské a mládežnícke i dospelé futbalové tímy. Boli im vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj tohto športu vrátane vybudovania multifunkčných ihrísk pre tréningy, tiež boli vytvorené vhodné materiálne a technické podmienky pre rozvoj tohto športu.
Jeho starostlivosť o deti dokazuje aj to, že deti z materskej školy pravidelne prichádzali na návštevu na Obecný úrad v Čiernom, kde ich informoval so svojou prácou. Zúčastňoval sa na rôznych akciách, ktorú usporadúvali miestne materské i základné školy. Bol donorom tradičnej medzinárodnej aktivity, ktorou bol medzinárodný tábor na Trojmedzí. Išlo o letný tábor detí z troch krajín – zo Slovenska, Českej republiky a z Poľska. V rámci aktivít Kysuckého Triangla (spolupráca troch susediacich obcí – Čierne, Skalité a Svrčinovec) sa zúčastňoval rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných pre deti a mládež.
S deťmi a mládežou pracoval veľmi rád, lebo mu na budúcnosti mladej generácie veľmi záleží. Počas svojho pôsobenia vo funkcii starostu obce sa s deťmi a mládežou rád rozprával na rôzne témy, vysvetľoval im podstatu svojej práce a dával im cenné rady zo svojich životných skúseností.

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Pavol Bugeľ

Pavol Bugeľ bol starostom obce Zubrohlava 21 rokov.
Rada mládeže Žilinského kraja s pánom starostom a obcou Zubrohlava spolupracovala na systematickej báze už niekoľko rokov.
Na prelome rokov 2016/2017 sa za podpory a účasti zástupcov vedenia obce začal realizovať projekt Vidiecka mládež v komunite. Pre RMŽK išlo o pilotný projekt v oblasti prípravy analytických a koncepčných dokumentov zameraných na spoluprácu medzi mladými ľuďmi a miestnou samosprávou. Spustenie a realizácia projektu si vyžadovala odvahu, ústretovosť a pochopenie zo strany starostov zapojených obcí.
V priebehu projektu sa realizovali stretnutia s mladými ľuďmi aj so zástupcami zložiek a organizácií pracujúcich v obci. Na stretnutiach sa aktívne zúčastňoval aj starosta obce. Výstupom projektu bola analýza a následne aj Koncepcia práce s mládežou v obci Zubrohlava s akčným plánom na najbližšie roky. V obci tiež vznikla obecná rada mládeže, klubovňa pre stretávanie a aktivity detí, mladých ľudí aj seniorov. V uplynulých mesiacoch prebiehalo hodnotenie a aktualizácia akčného plánu, tiež za podpory a spolupráce starostu obce.
Pán starosta Pavol Bugeľ mal veľkú zásluhu na rozvoji partnerskej spolupráce s obcami v Poľsku a Českej republike. Intenzívne sa podieľal na príprave a realizácii projektov zameraných na rozvoj oddychového areálu pri kaplnke za Kýčerou, výstavbu rozhľadne, zberného dvora, rozvoj územného plánu a inžinierskych sietí, rozšírenie kapacít materskej školy, výstavbu Domu dedičstva. Bol veľmi nápomocným aj pri aktivitách v spolupráci s miestnou farnosťou, bol iniciátorom projektu zameraného na reštaurovanie pamiatok v kostole a jeho okolí.
Je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Zubrohlave, zaujímal sa tiež o rozvoj športu v Zubrohlave či už v spolupráci s futbalovým klubom TJ Sokol Zubrohlava alebo aj s volejbalovým oddielom.