Pán starosta Bohuslav. Bella je človekom, ktorému záleží na každom obyvateľovi obce Podhradie, okr. Martin. Obec  má do 700 obyvateľov, kde žijú aj mladí ľudia. V roku 2018 p. starosta  prijal výzvu a možnosť v obci vypracovať Koncepciu práce s mládežou. Hoci v obci žije 28 % detí a mladých ľudí z celkového počtu obyvateľov, p. starosta bol ten pre ktorého aj tento počet je vzácnosťou, ktorej je potrebné sa špeciálne venovať. V roku 2019 po sérií diskusných stretnutí s mládežou, poslancami aj ostatnými obyvateľmi obce bola vypracovaná Koncepcia práce s mládežou do roku 2026. Jedným z výziev koncepcie bolo otvoriť klubovňu pre mladých ľudí v obci. Po prijatí koncepcie hneď začal hľadať priestor pre mladých ľudí. Čo sa mu aj podarilo a vymedzil priestor pod priestormi obecného úradu. Zveril ju do rúk mladých ľudí, aby si ju upravili podľa svojich predstav. No je snaha tu neskončila. Pokračoval  aj v hľadaní finančných zdrojov, ako pomôcť vybaviť klubovňu mladých.
P. starosta je človek, ktorému záleží na všetkých obyvateľov obce. Jeho snahou je v obci podporovať tradície, dobré vzťahy, vzájomnú pomoc obyvateľov rôznych vekových skupín.
Tento p. starosta  si zaslúži ocenenie za svoju snahu,  pracovitosť,  vzťah k obyvateľom a môže byť príkladom nielen pre starostov malých ale aj väčších obci.