Je výnimočným človekom, ktorý spája osoby a rodiny, ktoré žijú na sídlisku Hájik v Žiline. Jeho charakteristikou je nesmierna
obetavosť a záujem život každého človeka, ktorý žije na sídlisku.
Na sídlisku pôsobí ako kňaz a správca tejto farnosti. Možno by niekto povedal, že v rámci jeho poslania je takýto prístup
samozrejmí. No mi obyvatelia sídliska vieme, že jeho postoje nie sú pre každého s jeho poslaním automatické. Je Top
občanom, ktorý 24 hodín žije pre potreby miestnej komunity. V tom je jeho výnimočnosť. Organizuje aktivity pre obyvateľov sídliska, ktoré pomáhajú budovať ich vzájomné vzťahy, podporujú hodnoty života a duchovný rozmer, ktorý je súčasťou ľudského života. Zážitkové
aktivity pre deti a ich rodičov sú súčasťou každomesačného života. Keby sme mali vymenovať čo všetko robí pre obyvateľov farnosti Hájik bol by sa toho celovečerný film. Je pre nás cťou, že je občanom, ktorý žije medzi nami a nesmierne obohacuje životy mnohých rodín, ktoré
žijú na sídlisku Hájik.
Nomináciu na ocenenie predložili : obyvatelia sídliska Hájik, Žilina

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Jaroslav Jevjak

Jaroslav Jevjak, je  človekom, ktorý denne chodí po chotári našej obce a vždy má v ruksaku pripravené rukavice a vrece, áno vždy keď nájde odpad neprejde okolo neho, ale zoberie so sebou a dá na miesto, ktoré je na to určené. Potrebujete niečo  zmajstrovať, opraviť požiadajte Jara. V tom ruksaku skrýva ešte niečo vzácne a to je nôž, ktorý má vždy pripravený na stromčeky, ktoré treba oslobodiť od rôznych nánosov a tak urobiť miesto pre ďalšiu briezku, topoľ, či divú čerešňu, jabloň, on je tým, ktorému nie je ľahostajné, či je v prírode poriadok, či môžu rásť stromy a vie priamo upozorniť aj človeka, ktorý tam „pozabudne odpad“. Ak by, bolo viac takých ľudí ako je on určite by sme žili v lepšom prostredí a mali kde chodiť na prechádzky, lebo by to bolo o stromoch a čistote.

Nomináciu  na ocenenie predložila: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zubrohlava

Juraj Gavlák

Juraj sa spoločne s Rudom v roku 2018 pustili do ničenia nelegálnej skládky v Kysuckom Novom Meste na židovskom cintoríne. Postupne sa k nemu pridali aj ďalší, ale on počas 2 rokoch nechýbal ani na jednej dobrovoľníckej brigáde a počas toho času sa kompletne zrevitalizoval židovský cintorín, postavili a zabetonovali sa pomníky, osadili solárne svetlá a cintorín chodia obdivovať ľudia z nášho mesta, okolia a táto iniciatíva sa objavila v nejdených novinách a aj v televíznych novinách.

Nomináciu  na ocenenie predložilo: Matúš Maljar, Rudolf Mlich, Lukáš Hrošovský , Matej Fabšík , Ľubomír Janoška  

Rudolf Mlích

Rudolf Mlích pochádza z Kysuckého Nového Mesta. Vo svojom voľnom čase sa venuje predovšetkým aktivitám, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. 
V súčasnosti, ako riaditeľ, stál pri zrode občianskeho združenia Castrum Warna. Víziou občianskeho združenia je chrániť a pokúsiť sa o čiastočnú obnovu hradu Starhrad, ktorý sa vypína na pravom brehu rieky Váh pri obci Nezbudská Lúčka nachádzajúcej sa neďaleko Strečna. Je aj iniciátorom revitalizácie židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste. V roku 2019 sa podarilo z cintorína odstrániť cca 500 ton odpadu. Pán Mlích založil na sociálnej sieti Facebook verejnú skupinu s názvom „Slovenské hrady, zámky, pamätihodnosti a prírodné krásy,“ ktorej je administrátorom. Jeho energia, ktorú vkladá do dobrovoľníckej práce, je „nákazlivá“. Svojimi vedomosťami a rozprávaním dokáže zaujať a motivovať mnohých ľudí. Je iniciátorom nových aktivít, administrátorom stránok, propagátorom, fotografom, riaditeľom.  Za činnosť pri záchrane židovského kultúrneho dedičstva ocenia dobrovoľníkov Plaketou Eugena Barkánya za rok 2020.

Nomináciu  na ocenenie predložilo: OZ SYTEV, Kysucké Nové mesto

Magdaléna Turčinová

Magdaléna Turčinová pôsobí v škole SOŠ polytechnická, Dolný Kubín ako učiteľka slovenského jazyka. Aktívnych žiakov zapája do rôznych literárnych súťaží. Pod jej vedením sa umiestnili viacerí žiaci na popredných miestach v súťaži Literárna poviedka. Magdaléna Turčinová má na starosti aj školskú knižnicu. Pravidelne organizuje Súťaž Záložka do knihy spája školy – Knihy rozprávajú príbehy. Vďaka jej aktivite sa táto súťaž rozvinula do vzájomnej  návštevy a následnej spolupráce viacerých škôl a žiakov, ktorí sa stretli, sprevádzali sa vzájomne po pamätihodnostiach partnerských miest a pripravili si  literárno- historický program. Okrem toho pôsobí aj ako vedúca žiackej školskej rady v našej škole. Pod jej vedením pripravujú každoročne celoškolské akcie pre žiakov školy aj verejnosť. Z rôznorodých akcií vyberáme najmä kultúrny program ku Dňu študentov a učiteľov,  mikulášsky  a vianočný program. V neposlednom rade organizuje dobročinné zbierky pre rôzne nadácie, napr. Biela pastelka, Modrý gombík, Hodina deťom a pod., čím vedie žiakov k sociálnemu cíteniu, vzájomnej pomoci a podpore. Medzi študentami je obľúbená, každoročne pomáha štvrtákom organizovať stužkové slávnosti.

Nomináciu  na ocenenie predložila: SOŠ polytechnická,Dolný Kubín – Kňažia

Iveta Košarišťanová

PhDr. Iveta Košarišťanová celým svojím srdcom, konaním a aktivitami rozvíja kladné ľudské vlastnosti, prosociálnosť, empatiu, kreativitu u detí a mládeže v regióne Orava. Jej kresťanské cítenie, viera a láska k ľuďom ju vedú cestou, ktorá napĺňa radosťou životy nás ostatných. Okrem svojich troch synov, z ktorých vyrastajú úspešní športovci (futbal, karate, florbal), s láskou, obetavosťou a nadšením vychováva aj iné deti. Či už ako dobrovoľníčka s eRkármi v Tvrdošíne a okolí, alebo ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. V jej srdci žiari slnko, ktoré pomôže každému s problémom a trápením. Pre deti a tínedžerov je druhou mamou, ktorej sa vždy môžu zdôveriť, a ona pomôže, poradí, usmerní. Pomáha pri správnom rozvoji duševného zdravia detí a mládeže ako psychológ – učiteľka, ktorá učí hlavne svojím srdcom.
Počas víkendov a prázdnin, taktiež aj počas korony (aj keď v tom čase mali obmedzené stretnutia) sa venuje deťom – malým eRkáčom z Tvrdošína a okolia. (eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách.) Učí ich prvú pomoc, hrá sa s nimi, súťaží, spolu s animátormi deťom organizujú výlety, turistiku, opekačky… V zime robia sánkovačky, súťaže v stavaní snehuliakov…  Počas korony deťom animátori čítali rozprávky a ony ich počúvali cez messenger. Potom na ne mohli deti reagovať, posielať SMS alebo zavolať… Aj toto leto im pripravili množstvo aktivít. Na malých eRkáčov sa vždy veľmi teší a práca s nimi ju napĺňa.
Na Strednej zdravotníckej škole od začiatku svojho pôsobenia vedie žiacku školskú radu. Organizujú súťaže, aktivity, dobročinné a dobrovoľnícke akcie, burzy, zbierky… A ona je ich „perpetumobile“. Pôsobí na správnom mieste, lebo vychováva budúcich zdravotníkov. Jej rukami už prešlo veľa zdravotných sestier, asistentov, záchranárov, lekárov… A každý sa k nej s úctou a láskou hlási. Nikto nezabudne, lebo ak niekoho učíte s láskou, ste mu rodičom aj kamarátom, poradcom, vždy si preňho nájdete čas, tak na to sa nezabúda… Sme hrdí na to, že je našou kolegyňou! Jej úsmev rozžiari a odoženie všetky chmáry. Je to pedagóg, človek, dobrovoľník, zdravotník, na ktorého môže byť Orava aj SR právom hrdá.   Je to človek, ktorého chcete stretávať každý deň…

Nomináciu  na ocenenie predložila:Stredná zdravotnícka škola, M. Hattali 2149, 026 01 Dolný Kubín

Milan Mičáň

Hoci je pán Milan Mičáň príslušníkom Mestskej polície v Trstenej, vo svojom voľnom čase sa dobrovoľne venoval oprave Kaplnky na Kamennom vŕšku. Kaplnka na Kamennom vŕšku je úžasným miestom pre ľudí, ktorí potrebujú duchovne pookriať. Pri slnečnom počasí je krásny výhľad na široké okolie. Ako povedal pán Mičáň: „Ak budeme mať tento kúsok krajiny v úcte, ako veriaci ľudia alebo ako prechádzajúci turisti, budeme ho udržiavať v čistote a neničiť dedičstvo otcov, odvďačí sa nielen nám, ale aj našim deťom a ich potomkom.“ Hoci Kaplnka na Kamennom vŕšku stojí už od roku 1824, postupne chátrala, v roku 1990 bola dokonca vykradnutá. Iba vďaka dobrovoľnej iniciatíve pána Milana Mičáňa začala v roku 2018 pomaličky ožívať. Pán Mičáň spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vyhotovili nový interiér kaplnky s dobovými prvkami. Obrazy namaľovala podľa predlohy poľská maliarka, rámy obrazov a drevené doplnky v kaplnke dokončil dobrodinec z Klina a hlavu Krista na kríži daroval miestny ľudový rezbár. Práce sa realizovali aj za pomoci sponzorov. 14. októbra 2018 bola kaplnka vysvätená a zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Vďaka dobrovoľnej činnosti pána Mičáňa a jeho rodiny sa kaplnka pekne obnovila, upravilo sa okolie a vzniklo tak v skutku nádherné miesto na oddych. Pán Mičáň sa so svojou rodinou aj po obnove kaplnky podieľa na zveľaďovaní a skrášľovaní okolia kaplnky. Kiežby sme medzi sebou mali viac takýchto ľudí ako je pán Mičáň.

Nomináciu  na ocenenie predložilo: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Milan Michalec

Zakladateľ umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX (www.nasfenix.sk). Rozvíja umelecké aktivity detí zo znevýhodnených marginalizovaných komunít a  deti umiestnené v detských domovoch. Prostredníctvom umenia sa ich snaží potešiť, rozvíjať ich a dať im lepšiu šancu na perspektívnu budúcnosť. Častokrát na svoje vlastné finančné náklady sponzoruje tieto deti na rôzne vystúpenia, napr. SOARÉ (kultúrnospoločenské vystúpenie pre seniorov), vystúpenie na mestskom zastupiteľstve mesta Martin, v MEDIK-M, n.o.( v ZSS ). Čo ho definuje? „Vyhodia ma dverami prídem oknom“. Je húževnatý, pracovitý, má vzťah ku týmto skupinám detí, prirodzený rešpekt,  trpezlivý a deti ho majú radi. Pracuje v komunitnom centre prostredníctvom ZUŠ 3x týždenne od 13,00 do 20,00h. Realizuje  workshopov pod odborným pedagogických vedením
a v spolupráci s profesionálnymi umelcami, návštevy kultúrnych podujatí: koncertné vystúpenia, vernisáže (výtvarné práce, tvorba autorských hudobných), realizovanie techník arteterapie.

Nomináciu  na ocenenie predložilo: Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, Martin